Regels en afspraken op Echnaton

Echnaton is een grote school. Om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen, is het schoolgebouw verdeeld in kleinere afdelingen. In de ene helft van het schoolgebouw bevinden zich de leer- en werkruimten van de onderbouwafdelingen. In het andere deel van het gebouw bevinden zich de bovenbouwafdelingen. Elke afdeling heeft zo zijn eigen plek in het gebouw. De afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. De afdelingsleider heeft zijn kamer op de afdeling. De docenten van een afdeling zijn mentor en geven zoveel mogelijk les aan de leerlingen van hun eigen klas en de klassen van de afdeling. Op deze manier leren de docenten hun leerlingen goed kennen. Zo ontstaat een ‘eigen plek’ waar leerlingen en medewerkers zich thuisvoelen.

Echnaton heeft een schoolbreed leerlingpanel. Hier kunnen de leerlingen meepraten over het reilen en zeilen op de afdeling en de school als geheel. Het leerlingpanel overlegt een aantal malen per jaar met de schoolleiding.

Om zicht te houden op wie er binnenkomt, is de servicebalie direct naast de ingang geplaatst. Gedurende de dag is de voordeur gesloten en door medewerkers via de ’tag’ te openen. Bezoekers van de school moeten aanbellen en zich bij de servicebalie melden. Leerlingen komen om half negen via de voordeur de school in. Gedurende de rest van de dag kunnen leerlingen de school binnenkomen en verlaten via het ‘groen & gezond plein’ en de voordeur met gebruik van hun leerlingpasje.

Tijdens de pauzes wordt er in school en op het schoolplein door medewerkers en stewards van de school gesurveilleerd. Misdragingen van leerlingen worden gemeld bij de afdelingsleider en/of de leerlingcoördinator van de leerlingen. Bij ernstige vormen van misdragingen wordt de politie ingeschakeld. In het hele schoolgebouw is een brandmeldingssysteem aanwezig. Er wordt regelmatig met het ontruimingsplan geoefend. Een aantal medewerkers van de school is gediplomeerd bedrijfshulpverlener. Een aantal van hen is in het bezit van een ehbo-diploma. Elk lokaal beschikt over een co2-regulatiesysteem. Zodra het co2-gehalte in het klaslokaal te hoog is, wordt dit automatisch aangepast.

Tijdens de lessen kunnen ten behoeve van scholingsdoeleinden video-opnames gemaakt worden. Als ouders bezwaar hebben tegen het maken van video-opnames of foto’s van hun kind, dan kunnen zij dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk kenbaar maken.

Opnames van studenten die op Echnaton stage lopen, worden niet verspreid. Alleen de student en de opleider bekijken de beelden. Deze dienen slechts voor de begeleiding van de docent in opleiding.

Leerlingenstatuut In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen met betrekking tot (onder andere) het onderwijs. Het gaat hier om bijvoorbeeld huiswerk, toetsing en beoordeling. Het leerlingenstatuut is een wettelijk vereist document dat te vinden is op het ouder- en leerlingenportaal.
Echnaton wijst leerlingen in haar lesprogramma op de gevaren van roken, drugs- en alcoholgebruik. Het schoolgebouw en het schoolplein zijn geheel rookvrij. Voor roken, drugs en alcohol is op Echnaton uiteraard geen plaats. Een aantal medewerkers van de school is getraind in de herkenning van drugs- en alcoholgebruik. Bij vermoeden ervan worden de ouders van de leerling direct geïnformeerd en wordt de leerling met onmiddellijke ingang geschorst. De school besteedt ook aandacht aan preventie en kan gebruikmaken van preventiemedewerkers van Tactus Verslavingszorg.
Door ziekte, afwezigheid van docenten of bijzondere gebeurtenissen is lesuitval helaas niet altijd te voorkomen. Door wijzigingen in het rooster wordt geprobeerd om het uitgevallen uur aan het begin of het einde van de lesdag te plaatsen. In dat geval hebben de leerlingen op dat uur vrij. Leerlingen uit de bovenbouw werken in zulke gevallen op hun afdelingsruimten. Ouders en leerlingen kunnen via de website van de school doorklikken naar het rooster van de klas. In het weekrooster zijn de laatste roosterwijzigingen opgenomen. Ook worden de leerlingen op school via publicatieborden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het rooster. Te laat komen en verzuim In de school hebben we afspraken over het melden van verzuim. Tijdens ieder lesuur wordt de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd door de vakdocent. Die verwerkt de gegevens direct in het digitale systeem. Ouders melden via het ouderportaal de afwezigheid van hun kind. Op tijd komen Leerlingen horen op tijd te komen. Te laat komen verstoort de rust in de school en te laat binnenkomen verstoort de les. Mocht het toch gebeuren dat een leerling te laat is, dan maakt de docent hier melding van en krijgt de leerling een passende maatregel opgelegd. Als de leerling meerdere malen te laat is gekomen, worden er verdere stappen ondernomen. Verzuimmedewerker De verzuimmedewerker verwerkt ziekmeldingen van leerlingen en houdt de administratie van het verzuim bij. Als ouders hun kind ziekmelden komt deze melding binnen bij de verzuimmedewerker van de afdeling. Als de leerling niet aanwezig is in de les en wanneer de school hiervan geen ziekmelding heeft ontvangen, dan verzorgt de verzuimmedewerker het contact met de ouders per mail. De verzuimmedewerker handelt ook de maatregelen af die naar de leerlingen getroffen worden bij te laat komen of ongeoorloofd verzuim. Als een leerling regelmatig te laat komt of verzuimt, dan informeert de verzuimmedewerker de lco'er.
Wanneer een leerling door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de lessen niet kan bijwonen, moeten de ouders dat zo snel mogelijk via het ouderportaal op de website melden. Graag vóór 08.00 uur. Afspraken met artsen Afspraken met artsen dienen zoveel mogelijk buiten de schooluren gemaakt te worden. Verlof Wanneer een leerling om een andere reden dan ziekte de school niet kan bezoeken, dient vooraf verlof te worden aangevraagd bij de afdelingsleider. De afdelingsleider beoordeelt aan de hand van de leerplichtwet of het verlof kan worden verleend. Ongeoorloofd verzuim Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal in zulke gevallen in eerste instantie de leerling uitnodigen voor een gesprek tijdens een preventief spreekuur. Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen. Als daartoe aanleiding is, zal hij/zij proces-verbaal opmaken tegen de leerling.
Inhalen van gemist werk Bij verzuim is de leerling zelf verantwoordelijk om het gemiste werk in te halen. De leerling maakt daarover afspraken met de docent. Bij langdurige afwezigheid zal de mentor met de leerling en de vakdocenten een inhaalprogramma maken. Inhalen van toetsen Toetsen kunnen alleen worden ingehaald als de absentie als geoorloofd is afgehandeld. Bovenbouwleerlingen vallen onder het examenreglement en regelen het inhalen en herkansen van toetsen conform dit reglement. Het examenreglement is te vinden op het ouderportaal en het leerlingenportaal.
In de wettelijk voorgeschreven vakantieperiodes is Echnaton gesloten.
Herfstvakantie  Zaterdag 21 oktober 2023 t/m zondag 29 oktober 2024
Kerstvakantie  Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie  Zaterdag 17 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024
Tweede Paasdag  Maandag 1 april 2024
Meivakantie  Zaterdag 27 april 2024 t/m zondag 12 mei 2024
Tweede Pinksterdag  Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie  Zaterdag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024
Naast de vakanties zijn er ook ontwikkeldagen en studiedagen in het jaarrooster opgenomen. De school is dan open en het kan incidenteel gebeuren dat leerlingen gevraagd worden op zo/n dag op  school aanwezig te zijn. Deze data worden via de afdelingen verspreid.
Elk schooljaar wordt gestart met enkele introductiedagen die in het teken staan van (hernieuwde) kennismaking tussen leerlingen en hun docenten. De mentor speelt tijdens deze dagen een centrale rol. Schoolfeesten In het najaar organiseren wij voor de onderbouwleerlingen het Halloweenfeest. De laatste donderdag voor de kerstvakantie is er traditiegetrouw het kerstgala voor alle leerlingen. Voor de bovenbouw is er in het voorjaar ook nog het eindexamenfeest. Alle schoolfeesten zijn uiteraard rook-, drugs- en alcoholvrij. Bij vermoeden van alcohol- of drugsgebruik wordt de leerling de toegang tot het schoolfeest geweigerd. Als daarover discussie ontstaat, krijgt de leerling via een blaastest de mogelijkheid zijn onschuld aan te tonen. Afsluiting kalenderjaar Het kerstgala en de afsluiting van het kalenderjaar zijn bijzondere tradities op Echnaton. Tijdens het kerstgala wordt de Kerst en het einde van het kalenderjaar met een groots feest en in stijl gevierd. De volgende dag staat er een afsluiting van het kalenderjaar op het programma op de afdelingen. Klasactiviteiten We vinden het heel belangrijk dat een klas zich ontwikkelt tot een groep, waar elke leerling zich thuis voelt. Tijdens de introductieweek zijn er verschillende activiteiten waarmee we het groepsgevoel in de klassen willen versterken.