Echnaton: leren in beweging

Leren in beweging is het motto dat volgt uit onze missie:

‘We activeren alle leerlingen om hun kwaliteiten en capaciteiten in de praktijk te ontdekken en te ontwikkelen voor een betekenisvol leven. Nu en in de toekomst, in verbondenheid met anderen.’

Hierin benadrukken wij dat ons onderwijs actief en betekenisvol is. Ons handelen is daarbij niet alleen gericht is op de toekomst, maar ook op het leven van iedere dag. Dat doen we niet alleen maar met elkaar.

Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Docenten helpen de leerlingen het beste uit zichzelf te halen en zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij gaat het om drie grote doelen: Kwalificatie Leerlingen verkrijgen kennis, competenties en vaardigheden en behalen een diploma dat bij hen past; ook leren zij zichzelf te sturen, het leren leuk te vinden, te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn. Socialisatie Wij willen de leerlingen leren hoe zij zich verhouden tot de ander en dat niet alleen in de klas, maar ook in de hele school en de wereld om ons heen.  Zij leren een evenwichtig sociaal leven op te bouwen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij; samen met anderen en met respect voor de natuur. Persoonsvorming Het zich ontwikkelen tot de unieke persoon die een leerling wil zijn of worden, met de talenten die ieder kind heeft. Daarbij leren zij zichzelf kennen, worden zij zich bewust van zichzelf en leren vol zelfvertrouwen het leven te leven. Wij geloven dat een gezonde en sportieve levensstijl daarbij van groot belang is. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te helpen bij het ontdekken en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in leren en groeien. Ons onderwijs gaat uit van de kansen, de mogelijkheden en de kwaliteiten van de kinderen. We willen dat onze leerlingen zich als mens verder ontwikkelen. Het zicht krijgen op de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het kunnen samenwerken en elkaar respecteren, het zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid durven nemen, vinden wij daarbij erg belangrijk. Het onderwijs is dan ook zó ingericht dat leerlingen hierin verder kunnen groeien. Uiteraard vinden wij bij de begeleiding van de kinderen goede contacten en de samenwerking met ouders heel belangrijk.
Met ons onderwijs brengen we de vakkennis en de vakvaardigheden van de leerlingen op een passend niveau. Het leren van de leerling vraagt om professioneel gedrag van de docenten dat daarop is gericht. Belangrijk daarbij is dat docenten ‘het goede voorbeeld’ zijn. Daarnaast daagt de docent de leerlingen uit om te leren en te groeien. Hij biedt leerlingen een heldere structuur waardoor zij zelfstandig(er) kunnen leren en werken. Verder ondersteunt de docent de leerlingen bij hun ontwikkeling en geeft hij hen het vertrouwen dat ze heel veel (zelf) kunnen. Het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving.
Elk mens is anders, elk kind is anders. Op Echnaton is er aandacht voor elk kind. Wij vragen ons voortdurend af: wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren en een diploma te halen, wat heeft dit kind nodig om toe te groeien naar een volwaardige plaats in de samenleving? Het onderwijs op Echnaton is gericht op het ontwikkelen van kennis, kunde én persoonlijke kwaliteiten. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren, maken we onderscheid in beroepsgerichte leerwegen voor ‘doeners’ en theoretische leerwegen voor ‘denkers’. In de beroepsgerichte onderbouw (vmbo-bbl/kbl) worden naast de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels de overige vakken in samenhang aangeboden. Daar waar het kan, wordt de vakinhoud aangeboden in thema’s. Daar waar het moet, worden onderdelen uit de vakken apart aangeboden. In de theoretisch gerichte onderbouw (mavo en havo) worden bijna alle vakken apart aangeboden. In de bovenbouw van alle opleidingen kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn daarbij voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kiezen zij vakken die nodig zijn voor de opleiding die zij na Echnaton willen volgen. Afhankelijk van de opleiding zijn dat meer beroepsgerichte of juist theoretische vakken.
Leren speelt zich niet alleen af op de school. Ook de omgeving van de school wordt daarom nadrukkelijk bij het onderwijs op Echnaton betrokken. Met omgevingsgerichte projecten in de onderbouw en de leerbedrijven in de beroepsgerichte bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun kennis en kunde in de praktijk toe te passen. Op die manier leveren de leerlingen een bijdrage aan de maatschappij en op hun beurt krijgen zij er een enorme waardering voor terug. Zo worden de kinderen uitgedaagd en is het leren betekenisvol. Leerlingen op die manier zien groeien, is waar we naar streven.
In het onderwijs legt Echnaton de nadruk op het belang van een gezonde levensstijl. Dat laten we niet alleen zien in een groot aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook door het benadrukken van het gebruik van gezonde voeding, aandacht voor de gevolgen van roken en drinken, de zorg voor onze omgeving, etc. Elkaar respecteren, sportief gedrag, doorzetten, grenzen verleggen en teamwork horen daarbij. We hebben een ‘Gezonde Schoolkantine’ en voeren met trots de naam ‘Gezonde School’. Topsport Talent School (Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport) Echnaton is een Topsport Talent School en is aangesloten bij het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT, voorheen LOOT). Dat betekent dat we topsportleerlingen intensieve begeleiding bieden om het beoefenen van topsport te combineren met het succesvol volgen van het onderwijsprogramma. Voor topsporters en talenten heeft Echnaton dus veel te bieden. Met een aangepast rooster en extra ondersteuning wordt het deze leerlingen mogelijk gemaakt om uit te blinken in hun sport en deel te nemen aan alle verplichtingen die dat sporten met zich meebrengt. We werken samen met diverse clubs, verenigingen en sportbonden. Meer informatie kunt u vinden op www.evot.nl
In de onderbouw heeft Echnaton een uniek keuzeprogramma dat alle eerste- en tweedeklassers naast hun reguliere lesrooster krijgen: de echTalent-route. Er worden per schooljaar twee keuzes gemaakt uit deze vijf 'routes':
  • Sports & Education (voetbaltraining, dansles, basketballtraining, martial arts of extra sport)
  • Media & Broadcasting (radioshows presenteren in de studio van Echnaton FM, vloggen en mediawijsheid)
  • Food & Health (gezond en lekker eten bereiden in restaurant l’Ecole)
  • Technology & Design (toekomstgericht onderzoek, robotica en meer)
  • Arts & Entertainment (kunst en cultuur bekijken, voelen en maken)
Met de echTalent-route bieden we leerlingen een breder aanbod om hun talenten te ontwikkelen. Dit programma wordt gekoppeld aan de loopbaantrajecten van de leerlingen. Zo worden de coachgesprekken, maar ook het portfolio gebruikt en gevuld met dat wat ze onder andere tijdens de echTalent-route hebben ervaren. Zo krijgen kinderen een beter beeld van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Twee uur per week wordt er gewerkt in een echTalent-route naar keuze. Deze maakt deel uit van het lesaanbod en is dus niet vrijblijvend. De diverse routes worden zoveel mogelijk gegeven op school door onze eigen docenten. Hierbij is het altijd mogelijk om externen in te schakelen voor een workshop of lezing. Ook excursies zijn mogelijk. De echTalent-route wordt altijd afgesloten met een eindproduct. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, tentoonstelling, proeverij of op een andere manier. Kinderen bepalen aan het einde van het schooljaar welke echTalent-route ze willen volgen in het komende schooljaar. De leerlingen geven drie keuzes aan, waarvan ze er uiteindelijk twee volgen. Per schooljaar zijn er twee perioden van elk zestien weken. Het is dus mogelijk om met vier van de vijf echTalent-routes kennis te maken in de onderbouw!
Vanuit het doel bij te dragen aan de socialisatie van onze leerlingen willen wij veel aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie. Echnaton ziet dit als een opdracht die geheel past binnen onze onderwijsvisie en de gezonde levensstijl die wij uitdragen. Bij burgerschap gaat het om drie begrippen:
  • democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden
  • participatie: mee mogen doen, bijvoorbeeld door leerlingeninspraak en sociale verantwoordelijkheid
  • identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke als een collectieve identiteit; Echnaton is een superdiverse school dus is er natuurlijk aandacht voor diversiteit in alle opzichten
Burgerschap is ook: wereldburgerschap. Of Europees burgerschap. Kennismaken met andere culturen, religies en identiteiten verheldert de blik op je eigen identiteit en die van je medeburgers. Dit doen wij bijvoorbeeld bij het vak maatschappijleer door met elkaar in dialoog te gaan. Het aanleren van sociale vaardigheden oefenen wij doormiddel van bijv. debatteren. Ook zullen leerlingen hierdoor kennis leren maken met een vaardigheid die nodig is in onze democratische rechtsstaat. Identiteit: wie ben ik en waaraan ontleen ik mijn identiteit? Ben ik iemand door de ander? Op Echnaton gaan we opzoek naar de opvattingen van leerlingen over hoe je een mens wordt en het belang van sociale binding. Het is allemaal gebaseerd op het maken van keuzes. Leerlingen leren hierdoor al na te denken over wat zij van bepaalde lastige onderwerpen vinden die met fundamentele waarden te maken hebben. Door met elkaar samen te werken moeten zij rekening houden met wat een ieder wil en wordt hun inlevingsvermogen aangewakkerd. Wij leren de leerlingen te kijken naar hoe onze samenleving is georganiseerd en hoe mensen zich gedragen in de georganiseerde samenleving. Actuele vraagstukken komen aanbod en dilemma’s die daarbij horen. Wij laten leerlingen hierover kritisch nadenken en waardoor zij inzien hoe zij zich verhouden tot bepaalde onderwerpen. Daarbij horen dilemma’s, ook bij het oefenen van het geven van de eigen mening ten aanzien van andere gewoonten, normen, waarden, belangen en macht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van discussie en/of debat in de lessen. Leerlingen krijgen hierdoor mee dat zij deel kunnen uitmaken in maatschappelijke en politieke discussies. “Als burgerschap betekent dat je volledig zelf kiest voor de richting van je leven en deelneemt aan het bepalen van de omstandigheden die daarvoor nodig zijn, dan betekent het per definitie ook dat je belangstelling hebt voor en reageert op de wereld die je deelt met anderen en dat je eigen identiteit onlosmakelijk vervlochten is met de van andere. “ – Paul Barry Clarke