Echnaton: leren in beweging

Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Het beste uit iedere leerling halen is waar de docenten voor staan. En dan gaat het niet alleen om het halen van een diploma. Het doel van het onderwijs op Echnaton is de kinderen gereedschap mee te geven waarmee zij worden voorbereid op het ‘leven’ en hun toekomstige rol in de maatschappij.

Uiteraard staat voorop dat we willen dat iedere leerling een diploma haalt, maar het onderwijs mag niet alléén gericht zijn op het behalen van een diploma. Onderwijs moet er ook op gericht zijn om kinderen te helpen zichzelf volledig te ontwikkelen en al hun talenten te ontdekken. Onderwijs kan leerlingen zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel geven. Ook kan het ze leren inzien dat ze verbonden zijn met anderen en met hun omgeving. Dát is wat wij onze leerlingen met het onderwijs op Echnaton mee willen geven. Wij kiezen voor onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het leven in de meest brede zin.

 • het best mogelijke diploma halen
 • zichzelf leren kennen en bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven
 • het leuk vinden om te leren, om te onderzoeken, om nieuwsgierig te zijn
 • een evenwichtig sociaal leven opbouwen, samen met anderen en met respect voor de natuur
 • een gezonde en sportieve levensstijl ontwikkelen
 • in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te helpen bij het ontdekken en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in leren en groeien. Ons onderwijs gaat uit van de kansen en de mogelijkheden, de kwaliteiten van de kinderen. We willen dat onze leerlingen zich als mens verder ontwikkelen. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, kunnen samenwerken, elkaar respecteren, zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid durven nemen, vinden wij daarbij erg belangrijk. Het onderwijs is dan ook zó ingericht dat leerlingen hierin verder kunnen groeien. Uiteraard vinden wij bij de begeleiding van de kinderen goede contacten en de samenwerking met ouders heel belangrijk.

 

Met ons onderwijs brengen we de vakkennis en de vakvaardigheden van de leerlingen op een passend niveau. Het leren van de leerling vraagt om professioneel gedrag van de docenten dat daarop is gericht. Het belangrijkste daarbij is dat docenten ‘het goede voorbeeld’ zijn. Daarnaast daagt de docent de leerlingen uit om te leren en te groeien. Hij biedt leerlingen een heldere structuur waardoor zij uiteindelijk zelfstandig(er) kunnen leren en werken. Verder ondersteunt de docent zijn leerlingen bij hun ontwikkeling en geeft hij hen het vertrouwen dat ze heel veel (zelf) kunnen. Het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving.

 

Elk mens is anders, elk kind is anders. Op Echnaton is er aandacht voor elk kind. Wij vragen ons af: wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren en een diploma te halen, wat heeft dit kind nodig om toe te groeien naar een volwaardige plaats in de samenleving? Het onderwijs op Echnaton is gericht op het ontwikkelen van kennis, kunde én persoonlijke kwaliteiten. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren, maken we onderscheid in beroepsgerichte leerwegen voor ‘doeners’ en theoretische leerwegen voor ‘denkers’.

In de beroepsgerichte onderbouw (vmbo) worden naast de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels de overige vakken in samenhang aangeboden. Daar waar het kan, wordt de vakinhoud aangeboden in thema’s. Daar waar het moet, worden onderdelen uit de vakken apart aangeboden. In de theoretisch gerichte onderbouw (mavo en havo) worden bijna alle vakken apart aangeboden. In de bovenbouw kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn daarbij voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kiezen zij vakken die nodig zijn voor de opleiding die zij na Echnaton willen volgen.

 

Leren speelt zich niet alleen af op de school. Ook de omgeving van de school wordt daarom nadrukkelijk bij het onderwijs op Echnaton betrokken. Met omgevingsgerichte projecten in de onderbouw en de leerbedrijven in de beroepsgerichte bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun kennis en kunde in de praktijk toe te passen. Op die manier leveren de leerlingen een bijdrage aan de maatschappij en op hun beurt krijgen zij er een enorme waardering voor terug. Zo worden de kinderen uitgedaagd en is het leren betekenisvol. Leerlingen op die manier zien groeien, is waar we naar streven.

 

In het onderwijs legt Echnaton de nadruk op het belang van een gezonde levensstijl. Dat laten we niet alleen zien in een groot aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook door het benadrukken van het gebruik van gezonde voeding, aandacht voor de gevolgen van roken en drinken, de zorg voor onze omgeving, etc. Elkaar respecteren, sportief gedrag, doorzetten, grenzen verleggen en teamwork horen daarbij.

Topsport Talent School (Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport)

Echnaton is een Topsport Talent School en is aangesloten bij de Stichting Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT). Dat betekent dat we leerlingen die begeleiding bieden om het beoefenen van topsport te combineren met het succesvol volgen van het onderwijsprogramma. Voor topsporters en talenten heeft Echnaton dus veel te bieden. Met een aangepast rooster en extra ondersteuning wordt het deze leerlingen mogelijk gemaakt om uit te blinken in hun sport en deel te nemen aan alle verplichtingen die dat sporten met zich meebrengt. Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingloot.nl.

 

 

In de onderbouw heeft Echnaton een uniek keuzeprogramma dat alle eerste- en tweedeklassers naast hun reguliere lesrooster krijgen: de echTalent-route. Er worden per schooljaar twee keuzes gemaakt uit deze vijf 'routes':

 • Sports & Education (voetbaltraining, dansles, basketbaltraining, martial arts of extra sport)
 • Media & Broadcasting (radioshows presenteren in de studio van Echnaton FM, vloggen en mediawijsheid)
 • Food & Health (gezond en lekker eten bereiden in restaurant l’Ecole)
 • Technology & Design (toekomstgericht onderzoek, robotica en meer)
 • Arts & Entertainment (kunst en cultuur bekijken, voelen en maken)

Met de echTalent-route bieden we leerlingen een breder aanbod om hun talenten te ontwikkelen. Dit programma wordt gekoppeld aan de loopbaantrajecten van de leerlingen. Zo worden de coachgesprekken, maar ook het portfolio gebruikt en gevuld met dat wat ze onder andere tijdens de echTalent-route hebben ervaren. Zo krijgen kinderen een beter beeld van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

Twee uur per week wordt er gewerkt in een echTalent-route naar keuze. Deze maakt deel uit van het lesaanbod en is dus niet vrijblijvend. De diverse routes worden zoveel mogelijk gegeven op school door onze eigen docenten. Hierbij is het altijd mogelijk om externen in te schakelen voor een workshop of lezing. Ook excursies zijn mogelijk. De echTalent-route wordt altijd afgesloten met een eindproduct. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, tentoonstelling, proeverij of op een andere manier.

Kinderen bepalen aan het einde van het schooljaar welke echTalent-route ze willen volgen in het komende schooljaar. De leerlingen geven drie keuzes aan, waarvan ze er uiteindelijk twee volgen. Per schooljaar zijn er twee perioden van elk zestien weken. Het is dus mogelijk om met vier van de vijf echTalent-routes kennis te maken in de onderbouw!

Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Voor Echnaton is dat een opdracht die geheel past binnen onze onderwijsvisie en de gezonde levensstijl die wij uitdragen.

Bij burgerschap gaat het om drie begrippen:

 • democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden
 • participatie: uitoefenen van vormen van leerlingeninspraak en sociale verantwoordelijkheid
 • identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke en levensbeschouwelijke identiteit als een collectieve identiteit met aandacht voor diversiteit in alle opzichten

Deze begrippen hebben een vaste plaats binnen ons onderwijs in de vorm van de volgende activiteiten:

 • het leerlingenpanel
 • de lessen Nederlands, mens & maatschappij en maatschappijleer
 • de regelmatige coachgesprekken tussen mentor en leerling
 • de ouderpresentatie (de leerling vertelt over zijn eigen ontwikkeling)
 • de aandacht in mentorlessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
 • meer tijd voor de mentor met zijn klas binnen de beroepsgerichte afdelingen
 • de leerafdelingen in de bovenbouw van het vmbo die gericht zijn op samenwerking met de omgeving en de school
 • de nauwe samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen om het onderwijs én de omgeving te versterken (o.a. Clarence Seedorf Playground, Brede School Stedenwijk e.v.a.)