Mentoraat en extra ondersteuning van leerlingen

Het mentoraat neemt op Echnaton een belangrijke plaats in. De mentor is de spil in de ondersteuning van onze leerlingen. De mentor is het aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. De mentor zorgt voor een goede en veilige sfeer in de klas en voor het welbevinden van ieder kind. Dat begint al voordat de leerlingen in de eerste klas gaan starten. Als bekend is dat een leerling voor Echnaton gekozen heeft, worden de basisschoolgegevens aan de mentor overgedragen. Zo kan de didactische ontwikkeling soepel worden voortgezet, evenals de eventuele benodigde ondersteuning.

Echnaton heeft in het kader van ‘passend onderwijs’ een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de ondersteuningsstructuur van Echnaton is en welke (extra) ondersteuning wij aan leerlingen kunnen bieden. Elders op de website staat het schoolondersteuningsprofiel ter inzage.

De start in de eerste klas begint met introductiedagen. Klas en mentor blijven in principe gedurende de gehele onderbouwperiode bij elkaar. De mentor geeft zelf vaklessen en mentorlessen. Samen met de vakdocenten die aan de klas lesgeven, verzorgt de mentor het onderwijs en werkt hij/zij aan een optimaal leerklimaat. De mentor heeft aandacht voor de ontwikkeling en resultaten van de leerlingen en voert daarover met elke leerling regelmatig een coachgesprek. Zo kan elke leerling op een goede manier werken en leren en het beste uit zichzelf halen. De mentor verzorgt het keuzeproces en bereidt de leerlingen voor op de overstap naar de bovenbouw. Bij de overstap naar de bovenbouw krijgen de leerlingen te maken met een nieuwe mentor. Vanzelfsprekend vindt er een gedegen overdracht plaats van onder- naar bovenbouw. In de bovenbouw bereidt de mentor de leerlingen voor op het eindexamen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het leren plannen en studeren. Ook begeleidt de mentor de leerlingen bij het maken van een keuze voor het vervolgonderwijs. In alle gevallen is de mentor de contactpersoon tussen school en ouders. De mentor verzorgt de rapporten en regelmatig spreken mentor en ouders met elkaar over de vorderingen van de leerling. De mentor verzorgt de basisondersteuning van de leerlingen. Als echter blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij leerproblemen of bij problemen op gedrags-/sociaal-emotioneel gebied, dan biedt Echnaton de mogelijkheid tot extra ondersteuning op de school. Daarvoor is er op Echnaton op iedere afdeling een pedagoog/psycholoog aanwezig met specialismen op verschillende gebieden. Aanmelding voor extra ondersteuning loopt via de mentor.
De mentoren worden ondersteund door het ondersteuningsteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, de pedagoog/psycholoog, een coördinator didactische ondersteuning en de leerlingcoördinator (lco'er). Als een leerling om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig heeft, kunnen andere ondersteuners ingezet worden. Zorgcoördinator De zorgcoördinator is voorzitter van het ondersteuningsoverleg en het zorgadviesteam (zat). Daarnaast is hij/zij de contactpersoon voor externe instanties, zoals de jeugdhulpverlening en Passend Onderwijs Almere. De zorgcoördinator zit namens Echnaton bij overleggen over ondersteuning met vertegenwoordigers van andere scholen in Almere en Passend Onderwijs Almere. Pedagoog/psycholoog De pedagoog/psycholoog ondersteunt mentoren op de verschillende afdelingen. Samen met de mentor bespreken zij of en welke ondersteuning een leerling nodig heeft. De ondersteuningsbehoefte wordt dan samen met de ouders, de leerling en de mentor in kaart gebracht. Er kan een arrangement op maat worden gemaakt en/of een verwijzing naar passende externe jeugdhulp. In sommige gevallen verzorgt de pedagoog/psycholoog individuele ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingcoördinator (lco'er) Elke afdeling heeft ook een leerlingcoördinator (lco'er). Zij bewaken het pedagogisch klimaat. Op het moment dat een leerling structureel regels overtreedt, wordt dit opgepakt door de lco'er. Ook het verzuim wordt door de lco'er in de gaten gehouden. Op het moment dat het verzuim te groot is, zal de lco'er de leerplichtambtenaar inschakelen. Tenslotte ondersteunt de lco'er de mentoren bij de voorbereiding van de voortgangsbespreking van de leerlingen. Samen met het docententeam wordt besproken hoe de leerling ervoor staat en wat er eventueel nodig is om de resultaten te verbeteren. Verzuimmedewerker De verzuimmedewerker verwerkt ziekmeldingen van leerlingen en houdt de administratie van het verzuim bij. Als ouders hun kind ziekmelden komt deze melding binnen bij de verzuimmedewerker van de afdeling. Als de leerling niet aanwezig is in de les en wanneer de school hiervan geen ziekmelding heeft ontvangen, dan verzorgt de verzuimmedewerker het contact met de ouders. Dat kan per sms of telefonisch. De verzuimmedewerker handelt ook de maatregelen af die naar de leerlingen getroffen worden bij te laat komen of ongeoorloofd verzuim. Als een leerling regelmatig te laat komt of verzuimt, dan informeert de verzuimmedewerker de lco'er. Afdelingsleider De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling. Wekelijks bespreken lco'er, pedagoog/psycholoog en afdelingsleider de leerlingen op de afdeling. In sommige gevallen is het dan nodig dat de afdelingsleider met ouders en leerling in gesprek gaat over ondersteuning.
Als daar reden toe is, kan een pedagoog/psycholoog een leerling na overleg met ouders en mentor verder bespreken in het zorgadviesteam (zat). Zo kan passende ondersteuning worden afgesproken. In het zat zitten naast de pedagoog/psycholoog van de school verschillende externe specialisten, zoals de schoolarts, een medewerker jeugd, een medewerker van ggz, een medewerker van Tactus Verslavingszorg, de jeugdagent (alleen op afroep), een medewerker van Intermezzo en de leerplichtambtenaar. Het zat is een adviesorgaan voor de orthopedagoog/psycholoog en de ouders. Esar Wanneer er veel zorgen zijn over de ontwikkeling van een jongere kan de school besluiten om de jongere te melden in Esar, het elektronisch signaleringssysteem Almeerse risicojongeren. Door de 'verwijsindex' te gebruiken, kunnen professionals zien welke collega’s er nog meer bij de jongere betrokken zijn. Om de betrokken jongere zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, is vroegtijdige afstemming van belang. Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Met behulp van dit systeem kunnen begeleiders en hulpverleners beter samenwerken. Ouders krijgen hierover in voorkomende gevallen bericht en informatie. In de verwijsindex wordt geen vertrouwelijke informatie over de behandeling van de leerling gedeeld. Het gaat uitsluitend om de naam, geboortedatum en bsn van de jongere en de contactgegevens van de professional en de instantie, die de registratie in Esar heeft geplaatst. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig gehanteerd worden.
Echnaton valt onder de 'Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. In deze meldcode staat welke stappen gezet moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Een meldcode bestaat uit vijf verplichte stappen:
  1. Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart brengen.
  2. Overleggen met collega's (psycholoog/pedagoog van de afdeling) en eventueel met Veilig Thuis.
  3. Gesprek voeren met de leerling en/of met de ouders.
  4. Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  5. Heb ik op basis van de stappen 1 /tm 3 een vermoeden van/is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling? b. Heb ik een vermoeden van/is er sprake van acute of structurele onveiligheid?
  6. Beslissen
  7. Is melden noodzakelijk? b. Is hulp bieden/organiseren (ook) mogelijk? Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of te organiseren? Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?
In het onderwijs- en mentorprogramma wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Soms is er extra steun nodig voor bijvoorbeeld de studievaardigheden of de weerbaarheid van een leerling. Waar deze extra ondersteuning nodig is, kan er in overleg met de mentor/pedagoog/psycholoog een training worden geadviseerd die door de pedagoog/psycholoog van Echnaton en/of met ‘Oké op school’ wordt gegeven. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Voorbeelden van de trainingen die aangeboden worden, zijn: girl code (weerbaarheid meiden), rots en water, faalangsttraining, examenvreestraining en art (agressie regulatie training).
De didactische ondersteuning is gericht op de ondersteuning van leerlingen met leerproblemen bij onder andere rekenen en taal. Bij voorkeur wordt deze hulp geboden als de leerling bezig is met zijn vakken, dus in de klas door de docent. Waar nodig wordt de ondersteuning verzorgd buiten de lessen, in kleine groepen. Dit gaat in overleg met de mentor en de didactische ondersteuner. Dyslexiebegeleiding Leerlingen met een dyslexieverklaring beschikken over een aantekening op hun leerlingpas. Daarmee worden zij tegemoetgekomen bij het maken van toetsen, schoolexamens en het centraal examen, maar ook in de gewone lessen. De school volgt het protocol dyslexie vo. Dyslexietesten worden niet meer uitgevoerd door school. De ondersteuning bestaat uit compenserende en dispenserende maatregelen, waaronder tijdsverlenging, audio-ondersteuning en Kurzweil, al naargelang de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit proces wordt begeleid door de didactische ondersteuner. In het begin van het schooljaar heeft de coördinator didactische ondersteuning met alle ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie contact. Dan wordt besproken welke ondersteuning nodig is. Ook is er een informatieavond voor ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
Helaas is pestgedrag iets wat ondanks alle goede zorgen van mentoren af en toe voorkomt. Echnaton hanteert een anti-pestprotocol en kan zo nodig een van de anti-pestcoördinatoren inzetten. Bekijk hier het anti-pestprotocol van Echnaton. Onderzoeken op school Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden op het vmbo in klas 1 en klas 3 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Voor havo-leerlingen vindt dit gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4 plaats. Het is een klassikaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Klassenbezoek Tijdens het klassenbezoek vullen de leerlingen de vragenlijst van 'Jij en je gezondheid' in. Dit is een digitale vragenlijst over de gezondheid en leefstijl van de leerling. Ook wordt de leerling gewogen en zijn/haar lengte bepaald. De meetgegevens en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het digitale kinddossier. Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst en het wegen en meten, is een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige mogelijk. In overleg met de school wordt de datum vastgesteld waarop de jeugdverpleegkundige in de klas komt. De ouders en leerlingen ontvangen hierover informatie op het huisadres. Meer informatie: JGZ Almere.  
Tijdens de mentorlessen wordt veel tijd besteed aan het ‘leren kiezen’. Er is net gekozen voor een school en voor de leerling er erg in heeft, moet er gekozen worden voor een leerweg, een profiel en keuzevakken. Ook als het diploma in zicht is, moet er weer gekozen worden: nu voor een vervolgopleiding. De decaan ondersteunt de mentor, leerlingen en ouders in het keuzeproces en verzorgt materialen voor de voorlichting op het gebied van studie- en beroepskeuze. Ook begeleidt de decaan leerlingen met complexe problemen betreffende de loopbaanbegeleiding en onderhoudt hij/zij de contacten met externe organisaties, zoals ROC Flevoland en Hogeschool Windesheim. Verder organiseert de decaan bijzondere activiteiten in het kader van loopbaanbegeleiding (beroepenmarkt, Almere on Stage en JINC) en beheert hij/zij informatie van opleidingen.