Opleidingen en afdelingen

Onze vier opleidingen (vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo en havo) zijn verdeeld over drie afdelingen/teams:

  • de onderbouwafdeling basis/kader (met een bbl/kbl-combinatieklas en een kbl/mavo-combinatieklas)
  • de bovenbouwafdeling basis/kader
  • de afdeling mavo/havo
In de beroepsgerichte onderbouw zitten de leerlingen met een bb- of kb-advies. Leerlingen met eenzelfde advies zitten in dezelfde klas. Het onderwijs in de beroepsgerichte onderbouw richt zich op kinderen die beter leren en onthouden door ‘doen’. Het praktisch werken is het uitgangspunt voor het onderwijs en de theorie wordt daaraan opgehangen. In de beroepsgerichte onderbouw worden meerdere vakken door één docent gegeven. Dit geeft meer structuur en rust in de klas, wat het leerklimaat ten goede komt. Natuurlijk dagen wij alle leerlingen uit om op het best passende niveau te presteren. Doorstromen naar een hoger niveau behoort dan tot de mogelijkheden. bbl (basisberoepsgerichte leerweg) In de bbl is de hoeveelheid theorie beperkt. Bij Nederlands en wiskunde ligt de nadruk op taal- en rekenonderwijs. De andere algemeen vormende vakken werken met thema’s die dicht bij de belangstelling van de leerling liggen. De kinderen werken volgens een gegeven planning en volgens een duidelijke structuur. kbl (kaderberoepsgerichte leerweg) In de kbl krijgt de theorie meer diepgang. De algemeen vormende vakken worden op een vergelijkbaar niveau als de mavo afgesloten. De praktische opdrachten zijn ingewikkelder dan bij de bbl en de leerling krijgt steeds meer ruimte om op eigen wijze te plannen en het werk te organiseren. Combinatieklassen Naast het werken op hetzelfde niveau in een klas hebben we ook de mogelijkheid van een combinatieklas op bb/kb-niveau en op kb/mavo-niveau. In deze klassen zitten leerlingen die een dubbel advies van de basisschool hebben gekregen. Zij werken op het hoogste niveau. Mocht dit niveau niet passend zijn, blijft de leerling binnen de klas en gaat op het andere niveau verder. Deze keuze maken wij in overleg met de ouders en de leerling.
Lessentabel bb-onderbouw
Les leerjaar 1 leerjaar 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Wiskunde 3 3
Mens & natuur 3 3
Mens & maatschappij 3 3
Kunst & cultuur 2 2
Lichamelijke opvoeding 4 2
Doen & ondernemen 4 4
Mentorles 2 2
Rekenen 2 2
echTalent-route 2 2
Topsport
Topsportbegeleiding klas 1 en 2 2
Lessentabel kb-onderbouw
les leerjaar 1 leerjaar 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Wiskunde 3 3
Mens & natuur 3 3
Mens & maatschappij 3 3
Kunst & cultuur 2 2
Lichamelijke opvoeding 4 2
Doen & ondernemen 4 4
Mentorles 2 2
Rekenen 2 2
echTalent-route 2 2
Topsport
Topsportbegeleiding klas 1 en 2 2
Leerlingen uit de onderbouw bb en de kb stromen door in dezelfde leerweg in de bovenbouw. De beroepsgerichte bovenbouw bereidt leerlingen voor op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen erg vroeg. Daarom heeft Echnaton een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: dienstverlening & producten. Hierdoor komen de leerlingen in aanraking met verschillende sectoren van het mbo en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk. Waarom dienstverlening & producten? Het werk, de werkomgeving en de beroepen van tegenwoordig zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger. Een verpleegkundige moet verstand hebben van verpleging en zorg, maar komt ook steeds meer in aanraking met techniek en met computers. De timmerman heeft niet genoeg aan verstand van hout, verbindingen, schroeven en spijkers, maar moet ook een keuken kunnen plaatsen, een muurtje kunnen metselen of gas/elektra kunnen aansluiten. En de ondernemer redt het niet meer met productkennis en boekhouden alleen. Hij moet tegenwoordig kennis hebben van ondernemen en ‘de markt’ en zich via nieuwe media kunnen presenteren. Kortom: in elk beroep krijgt men veel meer dan vroeger te maken met zaken uit de techniek, de dienstverlening, de media en de commercie. Om onze leerlingen voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt, heeft Echnaton gekozen voor het beroepsvak dienstverlening & producten. Dit is ontstaan uit de behoefte aan nieuw en eigentijds onderwijs dat zich beweegt op het snijvlak van de verschillende sectoren. De kern van dienstverlening & producten is een brede oriëntatie op verschillende soorten werk en werkomgevingen, gekoppeld aan een intensieve loopbaanbegeleiding. Programma en vervolgopleidingen De leerlingen krijgen een breed programma aangeboden. Naast de avo-vakken werken de leerlingen in de derde en vierde klas aan de basis van het beroepsvak d&p, de zogenaamde profieldelen. Hierin maken zij kennis met onderdelen uit allerlei arbeidsgebieden en werksoorten uit de wereld van techniek, commercie, media en dienstverlening. In de profieldelen gaat het om kennisoverdracht en is de ontwikkeling van vaardigheden belangrijk. De beroepshouding die in alle sectoren van groot belang is, krijgt daarbij aandacht. Dit gedeelte van het beroepsgerichte programma wordt aan het einde van leerjaar 4 afgesloten met het centraal schriftelijk praktijk examen (cspe), dat een diplomacijfer vormt. Daarnaast bestaat het beroepsgerichte programma in in de derde en vierde klas uit keuzemodules. Dit zijn de modules die de school aanbiedt en die de leerlingen moeten voorbereiden op een studiekeuze in het middelbaar beroepsonderwijs. De keuzedelen behoren tot het schoolexamen en tellen mee voor het diploma. Het verwerken van de ervaringen, het spiegelen daarvan aan de eigen talenten, interesses en ambities en de uiteindelijke keuze voor een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs vragen om een gedegen begeleiding. Met een uitgebreid mentorprogramma en veel contacttijd tussen mentor en leerling wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en gestimuleerd. Daarmee biedt ons onderwijs een programma dat toegang biedt tot en nauw aansluit op een groot aantal vervolgopleidingen op niveau 2, 3 en 4 (afhankelijk van de keuze van het roc) in het middelbaar beroepsonderwijs en een stevige brug naar meerdere beroepen.
De bb- en de kb-leerlingen doen de schoolexamens in het derde en het vierde leerjaar en het centraal examen in het vierde leerjaar. In dit verband is het van belang om te weten dat het examen al in het derde leerjaar begint. Alle eisen daarvoor worden beschreven en vastgelegd in het programma voor toetsing en afsluiting (pta). Een belangrijk examenonderdeel is het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (cspe). Het cspe bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel, waarin de beroepsgerichte kennis, de vaardigheden en de houding worden getoetst. Voor de bbl ligt dat vooral op het niveau van uitvoerende kwaliteiten. Voor de kbl gaat het om het niveau van uitvoerende, coördinerende en leidinggevende kwaliteiten. Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Lessentabel bb bovenbouw
les leerjaar 3 leerjaar 4
Nederlands 4 4
Engels 3 3
wiskunde 3k 3k
dienstverlening & producten 12 12
economie 2k 2k
biologie 3k 3k
natuur-/scheikunde 1 3k 3k
maatschappijleer 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
mentorles 2 2
rekenen 1 1
k = keuzevak   Lessentabel kb bovenbouw
les leerjaar 3 leerjaar 4
Nederlands 3 3
Engels 3 3
wiskunde 4k 4k
dienstverlening & producten 12 12
economie 3k 3k
biologie 3k 3k
natuur-/scheikunde 1 3k 3k
maatschappijleer 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
mentorles 2 2
rekenen 1 1
k = keuzevak
Mavo-leerlingen hebben een brede interesse, leren door te studeren, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig. Ook de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid worden met de nodige ondersteuning verder ontwikkeld om op het havo-niveau of het middelbaar beroepsonderwijs aan te kunnen sluiten. De mavo start in leerjaar 1 en loopt door tot en met het eindexamen in de vierde klas. Mavo-leerlingen krijgen les van een vast docententeam dat samen met de leerlingen gaat kijken of zij kunnen doorstromen naar de vierde klas van de havo of naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Mavo-leerlingen doen examen in verschillende vakken. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om examen te doen in het vak lichamelijke opvoeding. Het vakkenpakket biedt de beste garantie voor een succesvol vervolg op de havo of in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast is er in het lesprogramma aandacht voor loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, ict-vaardigheden en zelfstandig werken en plannen: allemaal vaardigheden die onmisbaar zijn voor de toekomst. In de eerste klas krijgen de leerlingen veel lessen van hun mentor, zodat de klas en de mentor snel een goede band met elkaar opbouwen en de overgang van de basisschool naar de middelbare school goed verloopt. In de mavo hebben de leerlingen een Echna-uur per week. In dit (verplichte) Echna-uur krijgen de leerlingen wekelijks extra ondersteuning of verdieping in kleine groepen. De leerlingen kunnen voor dit uur zelf een keuze maken uit de vakken waarin zij extra ondersteuning willen hebben. Op Echnaton worden in de bovenbouw van de mavo de profielen economie, techniek en zorg & welzijn aangeboden. Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta (programma van toetsing en afsluiting) kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Lessentabel mavo
les leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4
Nederlands 4 3 3 4
Engels 3 3 3 3
Duits 2 3k 4k
Frans
Wiskunde 3 3 4k 4k
Geschiedenis 2 2 3k 4k
Aardrijkskunde 2 2
Maatschappijleer 3
Maatschappijkunde 4k
Economie 2 4k 3k
Mens & natuur 3 3
Natuur-/scheikunde 1 3k 4k
Biologie 3k 4k
Kunst & cultuur 2 2
Kunstzinnige vorming 1 1
Lichamelijke opvoeding 4 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 3k 4k
Mentorles 2 2 2 2
Doen & Ondernemen 2 2
Rekenen 1 1 1 1
echTalent-route 2 2
k = keuze examenvak Topsport
Topsportbegeleiding klas 1 en 2 4
Voor leerlingen die nog geen tl-advies hebben, maar wel de uitdaging aan willen gaan om dit niveau te halen, heeft Echnaton de combinatieklas kb/mavo:
les leerjaar 1 leerjaar 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Duits 2
Wiskunde 3 3
Mens & natuur 3 3
Mens & maatschappij 3 3
Kunst & cultuur 2 2
Lichamelijke opvoeding 4 2
Ondernemen & doen 4 4
Mentorles 2 2
Rekenen 1 1
echTalent-route 2 2
Havo-leerlingen kunnen theoretisch en abstract denken. Zij kunnen vraagstukken oplossen door te onderzoeken en erachter te komen hoe iets in elkaar zit. Havo-leerlingen beschikken over de nodige zelfstandigheid en studievaardigheden. Ondersteuning door de docenten richt zich vooral op de verbetering van deze vaardigheden. De havo op Echnaton is zeer geschikt voor leerlingen die een hoog niveau van onderwijs willen combineren met een hoog niveau in de sport. In het derde jaar van de havo kiezen de leerlingen een profiel. De keuze van het profiel bepaalt in hoge mate de vakken van het eindexamen. Vanzelfsprekend is het onderwijsprogramma van Echnaton daar volledig op afgestemd en wordt de leerling op deze overstap voorbereid. Leerlingen met een havo-diploma kunnen doorstromen naar het hbo of het vwo. Havo economie & maatschappij Havo-leerlingen die kiezen voor het profiel economie & maatschappij maken hun studie af in de eigen bovenbouw van Echnaton. De school richt zich vanwege de sportgeoriënteerde leerlingen op het profiel economie & maatschappij. De vakken economie, wiskunde A, geschiedenis en bedrijfseconomie (beco) zijn verplicht. De leerlingen kunnen verder een keuze maken uit de vakken bewegen, sport & maatschappij (bsm) en biologie. De leerlingen worden bij hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling intensief begeleid door een coach/mentor. Leerlingen die kiezen voor een ander profiel kunnen hun opleiding afronden op een andere school die dit profiel aanbiedt. Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta (programma van toetsing en afsluiting) kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar. Leerlingen met een havo-diploma kunnen hun opleiding vervolgen in het hoger beroepsonderwijs. Echnaton is gericht op aansluiting bij de hbo-opleidingen voor economie en management, fysiotherapie, ergotherapie, onderwijs en opvoeding, sportmanagement en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Uiteraard blijft een vervolg bij andere hbo-opleidingen ook mogelijk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: accountancy, bedrijfseconomie, bestuurskunde, communicatieopleidingen, financiële opleidingen, hbo rechten, journalistiek, informatie & entertainment, pedagogiek, personeel en arbeid.
Lessentabel havo
les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 leerjr. 5
Nederlands 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Duits 0 2 2
Spaans 2 2 2
Wiskunde A 4 4 4 3 3
Geschiedenis 2 2 3 3 3
Aardrijkskunde** 2 2 2 0
Maatschappijleer 2
Economie 2 3 3 3
Mens & natuur 3 3 3
Bedrijfseconomie** 3(k) 3(k)
Biologie 3(k) 3(k)
Kunst & cultuur 2 2 2
Kunstzinnige vorming 1 2
Lichamelijke opvoeding 4 2 2 2 2
Doen & Ondernemen 2 2
Bewegen, sport & maatschappij 3(k) 4(k)
echTalent-route 2 2
Mentorles 2 2 2 2 2
Topsport
Topsportbegeleiding klas 1 en 2 4
(k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit deze vakken: biologie of bewegen, sport & maatschappij.  
Het schooljaar op Echnaton is verdeeld in vier lesperioden. Er wordt gewerkt met periodes van ongeveer negen weken. In elke periode wordt een gedeelte van het onderwijsprogramma afgerond. De leerlingen en hun ouders worden permanent via SOM over de vorderingen geïnformeerd. Na de uitreiking van het rapport worden de ouders en de leerling door de mentor uitgenodigd voor een ouderavond/presentatie, dit met uitzondering van het eindrapport. De rapportage na de laatste periode is het eindrapport. Op grond van dit rapport wordt besloten of de leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Ouders en leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar thuis inloggen in het cijferprogramma van de school (somtoday) en alle cijfers die de leerling heeft gehaald volgen. Ouders kunnen op de website inloggen via het ouderportaal. Zo zijn ze voortdurend op de hoogte van de vorderingen van hun kind.
Om de vorderingen op het gebied van kennis en vaardigheden bij te houden, wordt er regelmatig getoetst. Die toetsmomenten worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om al te grote belasting van de leerlingen te voorkomen. Het toetsprogramma bevat verschillende toetsvormen. Naast schriftelijke toetsen kennen we praktische opdrachten, handelingsdelen en werkstukken. Hierbij worden vaardigheden getoetst, al dan niet in combinatie met theorie. Voor de toetsen krijgt de leerling een cijfer. Informatie over de bepaling van rapportcijfers, de bevorderingseisen en de doorstroomrichtlijnen kunt u vinden in de  overgangsregels op het ouderportaal. Examinering (bbl/kbl/mavo/havo) Voor de leerlingen van de bbl, de kbl en de mavo begint het eindexamen al in het derde leerjaar in de vorm het schoolexamen. Aan het eind van het vierde leerjaar ronden ze het eindexamen af met een centraal examen (schriftelijk en/of praktisch). De havo-leerlingen starten een jaar later, in klas 4. Zij ronden hun eindexamen af in klas 5. De resultaten van het schoolexamen en het centraal examen bepalen het succes van de leerlingen. Een belangrijk examenonderdeel voor de bbl- en de kbl-opleidingen is het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (cspe). Het cspe bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel, waarin de beroepsgerichte kennis, de vaardigheden en de houding worden getoetst. Voor de bbl ligt dat vooral op het niveau van uitvoerende kwaliteiten. Voor de kbl gaat het om het niveau van uitvoerende, coördinerende en leidinggevende kwaliteiten. De mavo- en havo-leerlingen doen na het schoolexamen alleen nog een schriftelijk centraal examen. Alle stof, toetsen en voorschriften voor het eindexamen worden beschreven en vastgelegd in het programma voor toetsing en afsluiting (pta). Omdat er verschillende vakken zijn met verschillende eisen en voorschriften verschillen de pta’s per opleiding. Het examenreglement is echter voor alle opleidingen gelijk en geldt dus voor alle leerlingen. Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.