Ouders en de school

Echnaton hecht groot belang aan betrokken ouders. Als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind komt dat het welzijn en de resultaten van het kind ten goede.

Voor ons is ouderbetrokkenheid een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar elk vanuit eigen rollen en taken werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

Onder een gelijkwaardige samenwerking verstaan wij dat ouders en school beide een gelijkwaardige rol hebben als het gaat om de schoolprestaties van hun kind. De ouders kennen hun kind het beste. Zij maken de leerling dag en nacht mee, zij kennen de karaktertrekken, zij kennen de verwachtingen van hun familie en zien hoe het kind zich ontplooit in het gezin en in de buurt. Al met al hebben de ouders dus veel informatie die ook relevant is voor het didactisch proces. Een open relatie zorgt dat zij informatie eerder met school delen. Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van het eigen kind in de school. Dat kan op verschillende manieren vorm krijgen. Denk o.a. aan: helpen met huiswerk, contact onderhouden met de mentor en het deelnemen aan ouderavonden. De school draagt zorg voor goed onderwijs, voor een veilige schoolomgeving en voor een respectvolle benadering van ouders. Ook draagt de school zorg voor juiste en tijdige berichtgeving over de leerprestaties van hun leerlingen.

Het zal duidelijk zijn dat goede samenwerking tussen ouders en de school een belangrijke voorwaarde is voor de (school)ontwikkeling van de leerling.

De mentor is degene met wie de ouders contact onderhouden over hun kind. Dat gebeurt tijdens de ouderavonden en in de gesprekken naar aanleiding van de rapporten. Ook kunnen ouders of mentor zelf het initiatief nemen voor een gesprek als daar aanleiding toe is. De meeste vragen of problemen worden door de mentor afgehandeld. Als er een probleem is, dan praten we het eerst uit. Een gesprek met de direct betrokkenen kan al veel oplossen. Wanneer ouders of een leerling klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen zij in de eerste plaats terecht bij de mentor. Het streven is om er samen uit te komen. Als dit geen oplossing biedt, dan kunnen ouders en leerling terecht bij de afdelingsleider van de afdeling. Is er dan nog geen oplossing, dan kan men terecht bij de rector. Gaat de klacht over de directie, dan kunnen ouders zich wenden tot het bevoegde gezag van de school. Dit is de Almeerse Scholen Groep.
Thema-avonden Minimaal eenmaal per schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond over thema’s die voor het betreffende schooljaar van belang zijn. In de meeste gevallen bestaat een dergelijke avond uit een algemeen deel en een deel dat door de mentor wordt verzorgd. Echna-info Over algemene zaken worden ouders regelmatig geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven. Op het ouderportaal wordt ook belangrijke informatie gepubliceerd. Hierin staan onder andere de activiteiten uit het jaarrooster en allerlei wetenswaardigheden die zich in een bepaalde periode hebben afgespeeld. Daarnaast staat er op de site algemene informatie die voor ouders interessant is. Ouderportaal Ouders kunnen inloggen op het ouderportaal. Ouders krijgen daarvoor een eigen inlogcode. Eenmaal ingelogd op het ouderportaal kunnen ouders de vorderingen van hun eigen kind zien. Allerlei informatie over hun kind is daar te vinden. Jaarprogramma Ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een afdelingskalender met daarop de jaarplanning van de afdeling waarin het kind les heeft.
Net als alle andere scholen kent Echnaton een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de ouders en het personeel. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding en heeft advies- en instemmingsrecht. De schoolleiding heeft bijvoorbeeld de verplichting de MR te raadplegen over:
  • vaststelling of verandering van het leerplan
  • taakverdeling binnen de schoolleiding
  • het gebruik van de financiële middelen van de school
Behalve het advies- en instemmingsrecht kan de MR ook zelf het initiatief nemen om zaken onder de aandacht van de schoolleiding te brengen. De medezeggenschapsraad heeft een eigen statuut. Dit statuut ligt ter inzage op de administratie van de school en is bij de secretaris aan te vragen.