Ouders en de school

Echnaton hecht groot belang aan betrokken ouders. Als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind komt dat het welzijn en de resultaten van het kind ten goede. Echnaton heeft zich ten doel gesteld de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Voor ons is ouderbetrokkenheid een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar elk vanuit eigen rollen en taken werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

Onder een gelijkwaardige samenwerking verstaan wij dat ouders en school beide een gelijkwaardige rol hebben als het gaat om de schoolprestaties van hun kind. De ouders kennen hun kind het beste. Zij maken de leerling dag en nacht mee, zij kennen zijn karaktertrekken, zij kennen de verwachtingen van hun familie en zien hoe het kind zich ontplooit in het gezin en in de buurt. Al met al hebben de ouders dus veel informatie die ook relevant is voor het didactisch proces. Een open relatie zorgt dat zij informatie eerder met school delen. Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van het eigen kind in de school. Dat kan op verschillende manieren vorm krijgen. Denk o.a. aan: helpen met huiswerk, contact onderhouden met de mentor en het deelnemen aan ouderavonden. De school draagt zorg voor goed onderwijs, voor een veilige schoolomgeving en voor een respectvolle benadering van ouders. Ook draagt de school zorg voor juiste en tijdige berichtgeving over de leerprestaties van hun leerlingen.

Het zal duidelijk zijn dat goede samenwerking tussen ouders en de school een belangrijke voorwaarde is voor de (school)ontwikkeling van de leerling.

De mentor is degene met wie de ouders contact onderhouden over hun kind. Dat gebeurt tijdens de ouderavonden en in de gesprekken naar aanleiding van de rapporten. Ook kunnen ouders of mentor zelf het initiatief nemen voor een gesprek als daar aanleiding toe is. De meeste vragen of problemen worden door de mentor afgehandeld.

Als er een probleem is, dan praten we het eerst uit. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht betrokken is, kan al veel oplossen. Wanneer ouders of een leerling klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen zij in de eerste plaats terecht bij de mentor. Het streven is om er samen uit te komen.

Als dit geen oplossing biedt, dan kunnen ouders en leerling terecht bij de afdelingsleider van de afdeling. Is er dan nog geen oplossing, dan kan men terecht bij de rector. Gaat de klacht over de directie, dan kunnen ouders zich wenden tot het bevoegde gezag van de school. Dit is de Almeerse Scholen Groep.

Wanneer ouders vinden dat de klacht niet voldoende is afgehandeld, dan kunnen zij terecht bij de landelijke klachtencommissie voor openbaar onderwijs. Hier is Echnaton bij aangesloten. Het postadres van de landelijke klachtencommissie is:

Landelijke klachtencommissie LKC

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

030 - 280 95 90

www.onderwijsgeschillen.nl

Bekijk ook: Klachtenregeling ASG, Regeling commissie bewaarschriften ASG en Regeling beroeps- annex klachtencommisie voortgezet onderwijs examens ASG.

 

Thema-avonden

Minimaal eenmaal per schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond over thema’s die voor het betreffende schooljaar van belang zijn. In de meeste gevallen bestaat een dergelijke avond uit een algemeen deel en een deel dat door de mentor wordt verzorgd.

Echna-info

Over algemene zaken worden ouders vier keer per jaar geïnformeerd door middel van de Echna-info. Op het ouderportaal wordt de Echna-info gepubliceerd. Hierin staan onder andere de activiteiten uit het jaarrooster en allerlei wetenswaardigheden die zich in een bepaalde periode hebben afgespeeld. Daarnaast staat er op de site algemene informatie, die voor ouders interessant is.

Ouderportaal

Ouders kunnen inloggen op het ouderportaal. Ouders krijgen daarvoor een eigen inlogcode. Eenmaal ingelogd op het ouderportaal kunnen ouders de vorderingen van hun eigen kind zien. Allerlei informatie over hun kind is daar te vinden.

Jaarprogramma

Ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een poster met daarop de jaarplanning van de afdeling waarin het kind les heeft.

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van leerlingen van de school. Echnaton kent een actieve ouderraad. Zij overlegt regelmatig met de rector over allerlei zaken die met de school te maken hebben, zowel op organisatorisch als op onderwijskundig gebied.

De ouderraad organiseert activiteiten vóór en dóór ouders. Daarmee wil zij de betrokkenheid van ouders binnen de school vergroten. Zo organiseert de ouderraad samen met de school een thema-avond. Daarnaast financiert de ouderraad per schooljaar een aantal projecten dat niet uit het normale schoolbudget betaald kan worden. Ook functioneert de ouderraad als klankbord van ouders voor de school én als achterban voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Betrokkenheid van ouders en een actieve deelname worden zeer op prijs gesteld. Ouders die dat willen, kunnen dat vormgeven door zich als lid van de ouderraad op te geven. Een e-mail naar ouderraad@echnaton.asg.nl is voldoende.

Net als alle andere scholen kent Echnaton een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de ouderraad en vanuit het personeel. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding. Die is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de raad.

De schoolleiding moet de mr bijvoorbeeld raadplegen over:

  • vaststelling of verandering van het leerplan
  • taakverdeling binnen de schoolleiding
  • het gebruik van de financiële middelen van de school
  • nieuwbouw/verbouwing/fusie
  • aanstelling/ontslag van de schoolleiding

Voor sommige beslissingen heeft de schoolleiding ook instemming van de raad nodig, bijvoorbeeld:

  • verandering van de doelstelling van de school
  • beëindiging/uitbreiding/inkrimping van de werkzaamheden van de school

Behalve het advies- en instemmingsrecht kan de mr ook zelf het initiatief nemen om zaken onder de aandacht van de schoolleiding te brengen. De ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben een eigen statuut. Dit statuut ligt ter inzage op de administratie van de school en is bij de secretaris aan te vragen.