7.1. Contact, informeren en reageren

De mentor is degene met wie de ouders contact onderhouden over hun kind. Dat gebeurt tijdens de ouderavonden en in de gesprekken naar aanleiding van de rapporten. Ook kunnen ouders of mentor zelf het initiatief nemen voor een gesprek als daar aanleiding toe is. De meeste vragen of problemen worden door de mentor afgehandeld.

Als er een probleem is, dan praten we het eerst uit. Een gesprek met de direct betrokkenen kan al veel oplossen. Wanneer ouders of een leerling klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen zij in de eerste plaats terecht bij de mentor. Het streven is om er samen uit te komen.

Als dit geen oplossing biedt, dan kunnen ouders en leerling terecht bij de afdelingsleider van de afdeling. Is er dan nog geen oplossing, dan kan men terecht bij de rector. Gaat de klacht over de directie, dan kunnen ouders zich wenden tot het bevoegde gezag van de school. Dit is de Almeerse Scholen Groep.