5.4. Ziekte, verlof en ongeoorloofd verzuim

Wanneer een leerling door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de lessen niet kan bijwonen, moeten de ouders dat zo snel mogelijk via het ouderportaal op de website melden. Graag vóór 08.00 uur.

Afspraken met artsen

Afspraken met artsen dienen zoveel mogelijk buiten de schooluren gemaakt te worden.

Verlof

Wanneer een leerling om een andere reden dan ziekte de school niet kan bezoeken, dient vooraf verlof te worden aangevraagd bij de afdelingsleider. De afdelingsleider beoordeelt aan de hand van de leerplichtwet of het verlof kan worden verleend.

Ongeoorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal in zulke gevallen in eerste instantie de leerling uitnodigen voor een gesprek tijdens een preventief spreekuur. Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen. Als daartoe aanleiding is, zal hij/zij proces-verbaal opmaken tegen de leerling.