5.3. Lesrooster, -uitval, te laat komen en verzuim

Door ziekte, afwezigheid van docenten of bijzondere gebeurtenissen is lesuitval helaas niet altijd te voorkomen. Door wijzigingen in het rooster wordt geprobeerd om het uitgevallen uur aan het begin of het einde van de lesdag te plaatsen. In dat geval hebben de leerlingen op dat uur vrij. Leerlingen uit de bovenbouw werken in zulke gevallen op hun afdelingsruimten. Ouders en leerlingen kunnen via de website van de school doorklikken naar het rooster van de klas. In het weekrooster zijn de laatste roosterwijzigingen opgenomen. Ook worden de leerlingen op school via publicatieborden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het rooster.

Te laat komen en verzuim

In de school hebben we afspraken over het melden van verzuim. Tijdens ieder lesuur wordt de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd door de vakdocent. Die verwerkt de gegevens direct in het digitale systeem. Ouders melden via het ouderportaal de afwezigheid van hun kind.

Op tijd komen

Leerlingen horen op tijd te komen. Te laat komen verstoort de rust in de school en te laat binnenkomen verstoort de les. Mocht het toch gebeuren dat een leerling te laat is, dan maakt de docent hier melding van en krijgt de leerling een passende maatregel opgelegd. Als de leerling meerdere malen te laat is gekomen, worden er verdere stappen ondernomen.

Verzuimmedewerker

De verzuimmedewerker verwerkt ziekmeldingen van leerlingen en houdt de administratie van het verzuim bij. Als ouders hun kind ziekmelden komt deze melding binnen bij de verzuimmedewerker van de afdeling. Als de leerling niet aanwezig is in de les en wanneer de school hiervan geen ziekmelding heeft ontvangen, dan verzorgt de verzuimmedewerker het contact met de ouders per mail. De verzuimmedewerker handelt ook de maatregelen af die naar de leerlingen getroffen worden bij te laat komen of ongeoorloofd verzuim. Als een leerling regelmatig te laat komt of verzuimt, dan informeert de verzuimmedewerker de lco’er.