4.2. Ondersteuningsteam

De mentoren en docenten worden ondersteund door het ondersteuningsteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, twee schoolpsychologen, twee didactische ondersteuners en de leerlingcoördinatoren (LCO). Als een leerling om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig heeft, kunnen deze ondersteuners ingezet worden.

Leerlingcoördinator (LCO)

Elke afdeling heeft een leerlingcoördinator. Zij bewaken het pedagogisch klimaat. Op het moment dat een leerling structureel regels overtreedt, wordt dit opgepakt door de LCO. Ook het verzuim wordt door de lco’er in de gaten gehouden. Op het moment dat het verzuim te groot is, zal de LCO de leerplichtambtenaar inschakelen. Tenslotte ondersteunt de LCO de mentoren bij de voorbereiding van de voortgangsbespreking van de leerlingen. Samen met het docententeam wordt besproken hoe de leerling ervoor staat en wat er eventueel nodig is om de resultaten te verbeteren.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de spil als het gaat om de ondersteuning voor de leerling, zowel op individueel als op groepsniveau. Zij coördineert de extra ondersteuningsbehoefte en daarom de voorzitter van het ondersteuningsoverleg en het zorgadviesteam. Daarnaast is zij de contactpersoon voor externe instanties, zoals de jeugdhulpverlening en Passend Onderwijs Almere. De zorgcoördinator zit namens Echnaton bij overleggen over ondersteuning met vertegenwoordigers van andere scholen in Almere en Passend Onderwijs Almere.

Didactisch ondersteuner (DO)

De didactisch ondersteuner biedt ondersteuning aan leerlingen met dyslexie, TOS en NT2. Tevens ondersteunt de DO de docenten en mentoren bij de didactische begeleiding in de klas.

Schoolpsychologen

De schoolpsycholoog adviseert de zorgcoördinator en de LCO bij het vormgeven van de extra ondersteuning van de leerling. Samen met de leerling, ouders en de mentor helpt de schoolpsycholoog bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte. Er kan een arrangement op maat worden gemaakt of externe hulp worden ingezet. De schoolpsycholoog verzorgt soms tijdelijk individuele ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

Afdelingsleider

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling. Regelmatig bespreekt de afdelingsleider de leerlingen op de afdeling met de collega’s. Soms is het nodig dat de afdelingsleider met ouders en leerling in gesprek gaat over ondersteuning.