4.2. Ondersteuningsteam

De mentoren worden ondersteund door het ondersteuningsteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, de pedagoog/psycholoog, een coördinator didactische ondersteuning en de leerlingcoördinator (lco’er). Als een leerling om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig heeft, kunnen andere ondersteuners ingezet worden.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is voorzitter van het ondersteuningsoverleg en het zorgadviesteam (zat). Daarnaast is hij/zij de contactpersoon voor externe instanties, zoals de jeugdhulpverlening en Passend Onderwijs Almere. De zorgcoördinator zit namens Echnaton bij overleggen over ondersteuning met vertegenwoordigers van andere scholen in Almere en Passend Onderwijs Almere.

Pedagoog/psycholoog

De pedagoog/psycholoog ondersteunt mentoren op de verschillende afdelingen. Samen met de mentor bespreken zij of en welke ondersteuning een leerling nodig heeft. De ondersteuningsbehoefte wordt dan samen met de ouders, de leerling en de mentor in kaart gebracht. Er kan een arrangement op maat worden gemaakt en/of een verwijzing naar passende externe jeugdhulp. In sommige gevallen verzorgt de pedagoog/psycholoog individuele ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

Leerlingcoördinator (lco’er)

Elke afdeling heeft ook een leerlingcoördinator (lco’er). Zij bewaken het pedagogisch klimaat. Op het moment dat een leerling structureel regels overtreedt, wordt dit opgepakt door de lco’er. Ook het verzuim wordt door de lco’er in de gaten gehouden. Op het moment dat het verzuim te groot is, zal de lco’er de leerplichtambtenaar inschakelen. Tenslotte ondersteunt de lco’er de mentoren bij de voorbereiding van de voortgangsbespreking van de leerlingen. Samen met het docententeam wordt besproken hoe de leerling ervoor staat en wat er eventueel nodig is om de resultaten te verbeteren.

Verzuimmedewerker

De verzuimmedewerker verwerkt ziekmeldingen van leerlingen en houdt de administratie van het verzuim bij. Als ouders hun kind ziekmelden komt deze melding binnen bij de verzuimmedewerker van de afdeling. Als de leerling niet aanwezig is in de les en wanneer de school hiervan geen ziekmelding heeft ontvangen, dan verzorgt de verzuimmedewerker het contact met de ouders. Dat kan per sms of telefonisch. De verzuimmedewerker handelt ook de maatregelen af die naar de leerlingen getroffen worden bij te laat komen of ongeoorloofd verzuim. Als een leerling regelmatig te laat komt of verzuimt, dan informeert de verzuimmedewerker de lco’er.

Afdelingsleider

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling. Wekelijks bespreken lco’er, pedagoog/psycholoog en afdelingsleider de leerlingen op de afdeling. In sommige gevallen is het dan nodig dat de afdelingsleider met ouders en leerling in gesprek gaat over ondersteuning.