1.7. Burgerschap

Vanuit het doel bij te dragen aan de socialisatie van onze leerlingen willen wij veel aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie. Echnaton ziet dit als een opdracht die geheel past binnen onze onderwijsvisie en de gezonde levensstijl die wij uitdragen.

Bij burgerschap gaat het om drie begrippen:

  • democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden
  • participatie: mee mogen doen, bijvoorbeeld door leerlingeninspraak en sociale verantwoordelijkheid
  • identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke als een collectieve identiteit; Echnaton is een superdiverse school dus is er natuurlijk aandacht voor diversiteit in alle opzichten

Burgerschap is ook: wereldburgerschap. Of Europees burgerschap. Kennismaken met andere culturen, religies en identiteiten verheldert de blik op je eigen identiteit en die van je medeburgers. Dit doen wij bijvoorbeeld bij het vak maatschappijleer door met elkaar in dialoog te gaan. Het aanleren van sociale vaardigheden oefenen wij doormiddel van bijv. debatteren. Ook zullen leerlingen hierdoor kennis leren maken met een vaardigheid die nodig is in onze democratische rechtsstaat.

Identiteit: wie ben ik en waaraan ontleen ik mijn identiteit? Ben ik iemand door de ander? Op Echnaton gaan we opzoek naar de opvattingen van leerlingen over hoe je een mens wordt en het belang van sociale binding. Het is allemaal gebaseerd op het maken van keuzes. Leerlingen leren hierdoor al na te denken over wat zij van bepaalde lastige onderwerpen vinden die met fundamentele waarden te maken hebben. Door met elkaar samen te werken moeten zij rekening houden met wat een ieder wil en wordt hun inlevingsvermogen aangewakkerd.

Wij leren de leerlingen te kijken naar hoe onze samenleving is georganiseerd en hoe mensen zich gedragen in de georganiseerde samenleving. Actuele vraagstukken komen aanbod en dilemma’s die daarbij horen. Wij laten leerlingen hierover kritisch nadenken en waardoor zij inzien hoe zij zich verhouden tot bepaalde onderwerpen. Daarbij horen dilemma’s, ook bij het oefenen van het geven van de eigen mening ten aanzien van andere gewoonten, normen, waarden, belangen en macht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van discussie en/of debat in de lessen. Leerlingen krijgen hierdoor mee dat zij deel kunnen uitmaken in maatschappelijke en politieke discussies.

“Als burgerschap betekent dat je volledig zelf kiest voor de richting van je leven en deelneemt aan het bepalen van de omstandigheden die daarvoor nodig zijn, dan betekent het per definitie ook dat je belangstelling hebt voor en reageert op de wereld die je deelt met anderen en dat je eigen identiteit onlosmakelijk vervlochten is met die van andere. “ – Paul Barry Clarke