1.3. Beroepsgericht of theoretisch?

Elk mens is anders, elk kind is anders. Op Echnaton is er aandacht voor elk kind. Wij vragen ons voortdurend af: wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren en een diploma te halen, wat heeft dit kind nodig om toe te groeien naar een volwaardige plaats in de samenleving? Het onderwijs op Echnaton is gericht op het ontwikkelen van kennis, kunde én persoonlijke kwaliteiten. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren, maken we onderscheid in beroepsgerichte leerwegen voor ‘doeners’ en theoretische leerwegen voor ‘denkers’.

In de beroepsgerichte onderbouw (vmbo-bbl/kbl) worden naast de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels de overige vakken in samenhang aangeboden. Daar waar het kan, wordt de vakinhoud aangeboden in thema’s. Daar waar het moet, worden onderdelen uit de vakken apart aangeboden. In de theoretisch gerichte onderbouw (mavo en havo) worden bijna alle vakken apart aangeboden.

In de bovenbouw van alle opleidingen kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn daarbij voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kiezen zij vakken die nodig zijn voor de opleiding die zij na Echnaton willen volgen. Afhankelijk van de opleiding zijn dat meer beroepsgerichte of juist theoretische vakken.