Contact, informeren en reageren

19 - 06 - 2019

De mentor is degene met wie de ouders contact onderhouden over hun kind. Dat gebeurt tijdens de ouderavonden en in de gesprekken naar aanleiding van de rapporten. Ook kunnen ouders of mentor zelf het initiatief nemen voor een gesprek als daar aanleiding toe is. De meeste vragen of problemen worden door de mentor afgehandeld.

Als er een probleem is, dan praten we het eerst uit. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht betrokken is, kan al veel oplossen. Wanneer ouders of een leerling klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen zij in de eerste plaats terecht bij de mentor. Het streven is om er samen uit te komen.

Als dit geen oplossing biedt, dan kunnen ouders en leerling terecht bij de afdelingsleider van de afdeling. Is er dan nog geen oplossing, dan kan men terecht bij de rector. Gaat de klacht over de directie, dan kunnen ouders zich wenden tot het bevoegde gezag van de school. Dit is de Almeerse Scholen Groep.

Wanneer ouders vinden dat de klacht niet voldoende is afgehandeld, dan kunnen zij terecht bij de landelijke klachtencommissie voor openbaar onderwijs. Hier is Echnaton bij aangesloten. Het postadres van de landelijke klachtencommissie is:

Landelijke klachtencommissie LKC

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

030 – 280 95 90

www.onderwijsgeschillen.nl

Bekijk ook: Klachtenregeling ASG, Regeling commissie bewaarschriften ASG en Regeling beroeps- annex klachtencommisie voortgezet onderwijs examens ASG.