Opleidingen en leerlingprofiel

Al onze opleidingen zijn verdeeld over afdelingen. Deze afdelingen hebben ieder een eigen plek in het gebouw. Elke afdeling heeft een vast team van mentoren en vakdocenten. Zij geven vrijwel al hun lessen in de eigen afdeling en overleggen regelmatig over de voortgang van de leerlingen.

In de havo/vwo zitten leerlingen die theoretisch en abstract kunnen denken. Het zijn leerlingen die ingewikkelder vraagstukken kunnen oplossen door te onderzoeken en erachter te komen hoe iets in elkaar zit. Havo- en vwo-leerlingen beschikken over de nodige zelfstandigheid en de nodige studievaardigheden. Ondersteuning door de docenten richt zich vooral op de verbetering van deze vaardigheden. De havo/vwo op Echnaton is zeer geschikt voor leerlingen die een hoog niveau van onderwijs willen combineren met een hoog niveau in de sport.

In het derde jaar havo/vwo kiezen de leerlingen een profiel. De keuze van het profiel bepaalt in hoge mate de vakken van het eindexamen. Vanzelfsprekend is het onderwijsprogramma van Echnaton daar volledig op afgestemd en wordt de leerling op deze overstap voorbereid. Leerlingen met een havo-diploma kunnen doorstromen naar het hbo of het vwo. Leerlingen met een vwo-diploma kunnen verder studeren aan de universiteit.

Havo-leerlingen die kiezen voor het profiel E&M maken hun studie af in de eigen bovenbouw van Echnaton. De school richt zich vanwege de sportgeoriënteerde leerlingen op het profiel Economie & Maatschappij – Management, Sport & Bewegen. De vakken economie, wiskunde, geschiedenis en een keuze uit management & organisatie (m&o) of aardrijkskunde zijn verplicht. De leerlingen kunnen verder een keuze maken uit de volgende vakken: bewegen, sport & maatschappij (bsm), aardrijkskunde, m&o of biologie. De leerlingen worden bij hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling intensief begeleid door een coach/mentor. Leerlingen die kiezen voor een ander profiel kunnen hun opleidingen afronden op een andere school die dit profiel aanbiedt.

Leerlingen met een havo-diploma kunnen hun opleiding vervolgen in het hoger beroepsonderwijs. Echnaton is gericht op aansluiting bij de hbo-opleidingen voor economie en management, fysiotherapie, ergotherapie, onderwijs en opvoeding, sportmanagement en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Uiteraard blijft een vervolg bij andere hbo-opleidingen ook mogelijk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: accountancy, bedrijfseconomie, bestuurskunde, communicatieopleidingen, financiële opleidingen, hbo rechten, journalistiek, informatie & entertainment, pedagogiek, personeel en arbeid.

les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 leerjr. 5
Nederlands 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 1 2
Duits 1 1
Frans 1 1 1
wiskunde A 2 1 2 2 2
geschiedenis 1 1 1 1 2
aardrijkskunde** 1 1 1 1 2
maatschappijleer 1
economie 1 1 1 2
mens & natuur 2 2
natuurkunde 1
scheikunde 2
management & organisatie** 1(k) 2(k)
biologie 2 2(k) 2(k)
kunst & cultuur, beeldende vorming 1 2
kunst & cultuur, muziek 1
kunst & cultuur 2
bewegen, sport & maatschappij 3(k) 3(k)
lichamelijke opvoeding 4 2 2 2 2
studieles 1 1 1 1 2
olc 11 12 10 11-14 12-13
rekenen 1 1 1 1
kp 2 2

keuzeprogramma onderbouw

echTalent-route 2
topsport-/talentenbegeleiding 4

(k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit drie vakken, te weten: aardrijkskunde, biologie of bewegen, sport & maatschappij, management & organisatie.

** management & organisatie of aardrijkskunde is een verplicht profielvak

Mavo-leerlingen hebben een brede interesse, leren door te studeren, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig. Ook de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid zullen met de nodige ondersteuning verder ontwikkeld worden om op het havo-niveau of het middelbaar beroepsonderwijs aan te kunnen sluiten.

De mavo start in leerjaar 1 en loopt door tot en met het eindexamen in de vierde klas. Mavo-leerlingen krijgen les van een vast docententeam dat samen met de leerlingen gaat kijken of zij kunnen doorstromen naar de vierde klas van de havo of naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Mavo-leerlingen doen examen in verschillende vakken. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om examen te doen in het vak lichamelijke opvoeding II. Het vakkenpakket biedt de beste garantie voor een succesvol vervolg op de havo of in het middelbaar beroepsonderwijs.

Daarnaast is er in het lesprogramma aandacht voor loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, ict-vaardigheden en zelfstandig werken en plannen: allemaal vaardigheden die onmisbaar zijn voor de toekomst.

In de eerste klas krijgen de leerlingen veel lessen van hun mentor, zodat de klas en de mentor snel een goede band met elkaar opbouwen en de overgang van de basisschool naar de middelbare school goed verloopt.

Vanaf mavo 3 hebben de leerlingen twee Echna-uren per week. In de (verplichte) Echna-uren krijgen de leerlingen wekelijks extra ondersteuning of verdieping in kleine groepen. De leerlingen kunnen voor de Echna-uren zelf een keuze maken uit de vakken waarin zij extra ondersteuning willen hebben.

Op Echnaton worden in de bovenbouw van de mavo de profielen economie, techniek en zorg & welzijn aangeboden.

les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4
Nederlands 4 4 3v 4v
Engels 3 2 3v 4v
Duits 3 3k 4k
Frans 2 2 3k 4k
wiskunde 4 3 3v 4k
geschiedenis 3 2 3k 4k
aardrijkskunde 2 2 3k 3k
maatschappijleer 1 2v
maatschappijleer 2 4k
economie 2 3k 4k
mens & natuur 3 3
natuur-/scheikunde 1 3k 4k
natuur-/scheikunde 2 3k 3k
biologie 3k 4k
k&c en kunstvakken 1 (lj3) 2 2 1av
lichamelijke opvoeding 4 2 2av 2av
lichamelijke opvoeding 2 3k 4k
studieles 2 2 2av 2av
rekenen 1 1 1
keuzewerktijd (Echna-uur) 2 2

v = verplicht examenvak
k = keuze examenvak
av = algemeen verplicht vak

keuzeprogramma onderbouw

echTalent-route 2
topsport-/talentenbegeleiding 4

 

In de beroepsgerichte onderbouw zitten de leerlingen met een bbl- of kbl-advies. Leerlingen met eenzelfde advies zitten in dezelfde klas. Het onderwijs in de beroepsgerichte onderbouw richt zich op kinderen die beter leren en onthouden door ‘doen’. Het praktisch werken is het uitgangspunt voor het onderwijs en de theorie wordt daaraan opgehangen. In de beroepsgerichte onderbouw worden meerdere vakken door één docent gegeven. Dit geeft meer structuur en rust in de klas, wat het leerklimaat ten goede komt.

Bbl (basisberoepsgerichte leerweg)

In de bbl is de hoeveelheid theorie beperkt. Bij Nederlands en wiskunde ligt de nadruk op taal- en rekenonderwijs. De andere algemeen vormende vakken werken met thema’s die dicht bij de belangstelling van de leerling liggen. De kinderen werken volgens een gegeven planning en volgens een duidelijke structuur.

Kbl (kaderberoepsgerichte leerweg)

In de kbl krijgt de theorie meer diepgang. De algemeen vormende vakken worden op een vergelijkbaar niveau als de mavo afgesloten. De praktische opdrachten zijn ingewikkelder en de leerling krijgt steeds meer ruimte om op eigen wijze te plannen en zijn werk te organiseren.

les leerjr. 1 bbl/kbl leerjr. 2 bbl/kbl
Nederlands 4 4
Engels 3 3
wiskunde 3 3
mens & natuur 3 4/3
mens & maatschappij 3 4/3
kunst & cultuur 2 2
lichamelijke opvoeding 4 2
dienstverlening & producten 4 4
studieles 3 3
rekenen 2 2

keuzeprogramma onderbouw

echTalent-route 2
topsport-/talentenbegeleiding 2

 Lessen keuzeprogramma worden eventueel gekoppeld aan de afdeling mhv.

Leerlingen uit de bbl en de kbl stromen door in dezelfde leerweg in de bovenbouw. De beroepsgerichte bovenbouw bereidt leerlingen voor op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen erg vroeg. Daarom heeft Echnaton een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: dienstverlening & producten. Hierdoor komt de leerling in aanraking met verschillende sectoren van het vmbo en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk.

Waarom dienstverlening & producten?

Het werk, de werkomgeving en de beroepen van tegenwoordig zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger. Een verpleegster moet bijvoorbeeld niet alleen verstand hebben van verpleging en zorg, maar komt in het werk ook steeds meer in aanraking met techniek en met computers. De timmerman van tegenwoordig heeft niet genoeg aan verstand van hout, verbindingen, schroeven en spijkers, maar moet ook een keuken kunnen plaatsen, een muurtje kunnen metselen of gas/elektra kunnen aansluiten. En de winkeleigenaar redt het niet meer met productkennis en boekhouden alleen. Hij moet tegenwoordig kennis hebben van ondernemen en ‘de markt’ en zich via nieuwe media kunnen presenteren. Kortom: in elk beroep krijgt men veel meer dan vroeger te maken met zaken uit de techniek, de dienstverlening, de media en de commercie.

Om onze leerlingen hierop voor te kunnen bereiden, heeft Echnaton een nieuwe vorm van voorbereidend beroepsonderwijs ingevoerd: dienstverlening & producten. Dit programma is ontstaan uit veranderingen in werk en beroep. Het is ontstaan uit de behoefte aan nieuw en eigentijds onderwijs dat zich beweegt op het snijvlak van de verschillende sectoren. De kern van dienstverlening & producten is een brede oriëntatie op verschillende soorten werk en werkomgevingen, gekoppeld aan een intensieve loopbaanbegeleiding.

In de derde en vierde klas krijgen de leerlingen een breed programma aangeboden. Naast de avo-vakken werkt de leerling in de derde klas aan de basis van het beroepsvak d&p, de zogenaamde profieldelen. Hierin maakt de hij kennis met onderdelen uit allerlei arbeidsgebieden en werksoorten uit de wereld van de techniek, de commercie, de media en de dienstverlening. In die modules is er niet alleen aandacht voor kennisoverdracht, ook de ontwikkeling van vaardigheden speelt een belangrijke rol. De beroepshouding die in alle sectoren van groot belang is, krijgt daarbij veel aandacht en wordt in de praktijk gebracht tijdens de stage. Dit gedeelte van het beroepsgerichte programma wordt in de derde klas afgesloten met het centraal schriftelijk praktijk examen (cspe), dat meetelt voor het diploma.

Het beroepsgerichte programma in de vierde klas bestaat uit keuzemodules. Dit zijn de modules die de school aanbiedt en die de leerlingen moet voorbereiden op een keuze in het middelbaar beroepsonderwijs. De keuzedelen behoren tot het schoolexamen en tellen net als het cspe mee voor het diploma.

Het verwerken van de ervaringen, het spiegelen daarvan aan de eigen talenten, interesses en ambities en de uiteindelijke keuze voor een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs vragen om een gedegen begeleiding. Met een uitgebreid mentorprogramma en veel contacttijd tussen mentor en leerling wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en gestimuleerd. Daarmee biedt ons onderwijs een programma dat toegang biedt tot en nauw aansluit op een groot aantal vervolgopleidingen op niveau 2, 3 en 4 (afhankelijk van de keuze van het roc) in het middelbaar beroepsonderwijs en een stevige brug naar méér dan één beroep.

Mogelijke vervolgopleidingen op het roc:

  • techniek, mediatechniek, bouw en onderhoud
  • crossmedia, vormgeving, informatie en communicatie
  • economie, handel en ondernemerschap
  • horeca, hospitality en bakkerij
  • uiterlijke verzorging, zorg, welzijn, wellness, toerisme en recreatie
  • gezondheid, sport, bewegen en publieke/particuliere veiligheid
  • facilitaire dienstverlening

De leerlingen in de bbl en de kbl doen het schoolexamen in het derde en het vierde leerjaar en het centraal examen in het vierde leerjaar. In dit verband is het goed om te weten dat het examen al in het derde leerjaar begint. Alle eisen daarvoor worden beschreven en vastgelegd in het programma voor toetsing en afsluiting (pta). Een belangrijk examenonderdeel is het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (cspe). Het cspe bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel, waarin de beroepsgerichte kennis, de vaardigheden en de houding worden getoetst.

Voor de bbl ligt dat vooral op het niveau van uitvoerende kwaliteiten. Voor de kbl gaat het om het niveau van uitvoerende, coördinerende en leidinggevende kwaliteiten.

Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

les leerjr. 3 BB leerjr. 3 KB leerjr. 4 BB  leerjr. 4 KB
Nederlands  3 3 3  3
Engels  2 2 2  2
wiskunde  2k 3k 2k  3k
economie  2k 3k 2k  3k
biologie  2k 3k 2k  3k
natuur-/scheikunde 1  2k 3k 2k  3k
maatschappijleer  1 1 1  1
lichamelijke opvoeding  4 4 2  2
praktijk- en keuzevakken  10,75 10,75 12  12
studieles  3 3 3  3
keuzewerktijd  1 1
rekenen  1 1 1  1

k = keuzevak

Het schooljaar op Echnaton is verdeeld in vier lesperioden. Er wordt gewerkt met periodes van ongeveer negen weken. In elke periode wordt een gedeelte van het onderwijsprogramma afgerond. De leerlingen en hun ouders worden vier keer per jaar met een rapport over de vorderingen geïnformeerd. Na de uitreiking van het rapport worden de ouders en de leerling door de mentor uitgenodigd voor een ouderavond/presentatie, dit met uitzondering van het eindrapport. De rapportage na de laatste periode is het eindrapport. Op grond van dit rapport wordt besloten of de leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Het advies van de docenten is hierbij bindend. Ouders en leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar thuis inloggen in het cijferprogramma van de school (somtoday) en alle cijfers die de leerling heeft gehaald volgen. Ouders kunnen op de website inloggen via het ouderportaal. Zo zijn ze voortdurend op de hoogte van de vorderingen van hun kind.

Om de vorderingen op het gebied van kennis en vaardigheden bij te houden, wordt er regelmatig getoetst. Die toetsmomenten worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om al te grote belasting van de leerlingen te voorkomen. Het toetsprogramma bevat verschillende toetsvormen. Naast schriftelijke toetsen kennen we praktische opdrachten, handelingsdelen en werkstukken. Hierbij worden vaardigheden getoetst, al dan niet in combinatie met theorie. Voor de toetsen krijgt de leerling een cijfer.

Informatie over de bepaling van rapportcijfers, de bevorderingseisen en de doorstroomrichtlijnen kunt u vinden in de rapportage en overgangsrichtlijnen op het ouderportaal.