Leren en werken op Echnaton

Echnaton is een grote school. Om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen, is het schoolgebouw verdeeld in kleinere afdelingen. In de ene helft van het schoolgebouw bevinden zich de leer- en werkruimten van de onderbouwafdelingen. In het andere deel van het gebouw bevinden zich de bovenbouwafdelingen. Elke afdeling heeft zo zijn eigen plek in het gebouw. De afdeling wordt geleid door een teamleider. De teamleider heeft zijn kamer op de afdeling. De docenten van een afdeling zijn mentor en geven zoveel mogelijk les aan de leerlingen van hun eigen klas en de klassen van de afdeling. Op deze manier leren de docenten hun leerlingen goed kennen. Zo ontstaat een ‘eigen plek’ waar leerlingen en medewerkers zich thuisvoelen. Elke afdeling heeft een eigen leerlingplatform. Hier kunnen de leerlingen meepraten over het reilen en zeilen op de afdeling en de school als geheel. Een aantal leerlingen uit de platforms vormt samen de leerlingenraad van Echnaton. De leerlingenraad overlegt een aantal malen per jaar met de schoolleiding.

Om zicht te houden op wie er binnenkomt, is de servicebalie direct naast de ingang geplaatst. Bezoekers van de school moeten zich bij de servicebalie melden. Tijdens de pauzes wordt er in school en op het schoolplein door medewerkers van de school gesurveilleerd. Misdragingen van leerlingen worden gemeld bij de teamleider van de leerlingen. Bij ernstige vormen van misdragingen wordt de politie ingeschakeld. In het hele schoolgebouw is een brandmeldingssysteem aanwezig. Er wordt regelmatig met het ontruimingsplan geoefend. Een aantal medewerkers van de school is gediplomeerd bedrijfshulpverlener. Een aantal van hen is in het bezit van een ehbo-diploma. Elk lokaal beschikt over een co2-regulatiesysteem. Zodra het co2-gehalte in het klaslokaal te hoog is, wordt dit automatisch aangepast.

Leren doe je van en met elkaar. Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat leerlingen een goede relatie hebben met elkaar en met de docent. Die relatie kenmerkt zich door de respectvolle manier waarop we met elkaar willen omgaan. Dit hebben we vastgelegd in vijf simpele regels die voor iedereen gelden. Deze regels hangen duidelijk zichtbaar in het gebouw en op de verschillende afdelingen. De rechten en de plichten van de leerlingen met betrekking tot (onder andere) onderwijs, huiswerk, toetsing en beoordeling staan beschreven in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is een wettelijk vereist document dat te vinden is op het ouderportaal.

Basisregels:

  • Wees aardig voor elkaar. Let op je taalgebruik
  • Doe je jas uit en je pet af
  • Kom op tijd op school en in de les
  • Neem je spullen mee naar de les

Wettelijke aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadigen of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Om eventuele schade of diefstal te voorkomen, heeft elke leerling de beschikking over een kluisje. Hierin kunnen spullen die van waarde zijn veilig worden opgeborgen. Het is mogelijk dat de school al dan niet in samenwerking met de politie kluisjes, kleding of tassen controleert. Onder lestijd is de school niet toegankelijk voor onbevoegden en het personeel houdt toezicht tijdens pauzes.

Echnaton wijst in haar lesprogramma leerlingen op de gevaren van roken, drugs- en alcoholgebruik. Het schoolgebouw en het schoolplein zijn geheel rookvrij. Voor drugs en alcohol is op Echnaton uiteraard geen plaats. Een aantal medewerkers van de school is getraind in de herkenning van drugs- en alcoholgebruik. Bij vermoeden ervan worden de ouders van de leerling direct geïnformeerd en wordt de leerling met onmiddellijke ingang geschorst. De school besteedt ook aandacht aan preventie. Zo zijn er lessen over roken, alcohol en drugs en kan de school gebruikmaken van preventiemedewerkers van Tactus Verslavingszorg.

De lesuren op Echnaton duren 50 minuten. Voor alle leerlingen begint de schooldag om 08.30 uur. De middag-/lunchpauze duurt 25 minuten. Voor de afdelingen hanteren we verschillende pauzetijden zodat er altijd genoeg ruimte is om rustig te kunnen pauzeren. Tijdens de pauzes proberen we het verblijf voor leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de aula is een videoscherm en er zijn twee Wii’s en een X-Box waarmee de leerlingen zich kunnen vermaken. Op diverse dagen is er een live-show van onze eigen radiozender Echnaton FM. De school heeft een eigen catering waar etenswaren en drinken verkocht worden. Er wordt hard gewerkt aan de gezonde kantine, een plek waar gezonde producten verkocht worden.

Lestijden onderbouw vmbo leerjaar 1 en 2 en havo leerjaar 1,2 en 3

1e lesuur 08.30   -           09.20   uur
2e lesuur 09.20   -           10.10   uur
pauze 10.10   -           10.35   uur
3e lesuur 10.35   -           11.25   uur
4e lesuur 11.25   -           12.15   uur
pauze 12.15   -           12.40   uur
5e lesuur 12.40   -           13.30   uur
6e lesuur 13.30   -           14.20   uur
7e lesuur 14.20   -           15.10   uur
pauze 15.10   -           15.25   uur
8e lesuur 15.25   -           16.15   uur

Lestijden bovenbouw vmbo leerjaar 3 en 4 en havo leerjaar 4 en 5

1e lesuur 08.30   -           09.20   uur
2e lesuur 09.20   -           10.10   uur
3e lesuur 10.10   -           11.00   uur
pauze 11.00   -           11.25   uur
4e lesuur 11.25   -           12.15   uur
5e lesuur 12.15   -           13.05   uur
pauze 13.05   -           13.30   uur
6e lesuur 13.30   -           14.20   uur
7e lesuur 14.20   -           15.10   uur
pauze 15.10   -           15.25   uur
8e lesuur 15.25   -           16.15   uur

Aangepast rooster

Tijdens de weken dat er activiteiten of rapportvergaderingen zijn, wordt er gewerkt met een aangepast rooster. Hierover worden de leerlingen en de ouders bijtijds geïnformeerd.

 

 

Door ziekte, afwezigheid van docenten of bijzondere gebeurtenissen is lesuitval helaas niet altijd te voorkomen. Door wijzigingen in het rooster wordt geprobeerd om het uitgevallen uur aan het begin of het einde van de lesdag te plaatsen. In dat geval hebben de leerlingen op dat uur vrij. Leerlingen uit de bovenbouw werken in zulke gevallen op hun afdelingsruimten of in de mediatheek. Ouders en leerlingen kunnen via de website van de school doorklikken naar het rooster van de klas. In het weekrooster zijn de laatste roosterwijzigingen opgenomen. Ook worden de leerlingen op school via publicatieborden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het rooster.

Te laat komen en verzuim

In de school hebben we afspraken over het melden van verzuim, op tijd komen en verlof aanvragen. Tijdens ieder lesuur wordt de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd door de vakdocent. Die voert de gegevens direct in in het digitale systeem. Ouders melden via het ouderportaal de afwezigheid van hun kind.

Op tijd komen

Leerlingen horen op tijd te komen. Te laat komen verstoort de rust in de school en te laat binnenkomen verstoort de les. Mocht het toch gebeuren dat een leerling te laat is, dan meldt hij zich zo spoedig mogelijk op de afdeling. Als de leerling meerdere malen te laat is gekomen, worden er passende maatregelen getroffen.

 

Wanneer een leerling door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de lessen niet kan bijwonen, moeten de ouders dat zo snel mogelijk via het ouderportaal op de website melden. Graag vóór 08.00 uur. Bij terugkomst op school neemt de leerling een door één van de ouders ondertekend briefje mee waarin de reden en de duur van de absentie vermeld staan.

Afspraken met artsen

Afspraken met artsen dienen zoveel mogelijk buiten de schooluren gemaakt te worden.

Verlof

Wanneer een leerling om een andere reden dan ziekte de school niet kan bezoeken, dient vooraf verlof te worden aangevraagd bij de teamleider. De teamleider beoordeelt aan de hand van de leerplichtwet of het verlof kan worden verleend.

Ongeoorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal in zulke gevallen in eerste instantie de leerling uitnodigen voor een gesprek. Als vervolg daarop zal met de ouders worden gesproken en bij herhaling kan aan de ouders een boete worden opgelegd.

 

Inhalen van gemist werk

Bij verzuim is de leerling zelf verantwoordelijk om het gemiste werk in te halen. De leerling maakt daarover afspraken met de docent. Bij langdurige afwezigheid zal de mentor met de leerling en de vakdocenten een inhaalprogramma maken.

Inhalen van toetsen

Toetsen kunnen alleen worden ingehaald als de absentie als geoorloofd is afgehandeld. Bovenbouwleerlingen vallen onder het examenreglement en regelen het inhalen en herkansen van toetsen conform dit reglement. Het examenreglement is te vinden op het ouderportaal.

 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie 24 december 2016  t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2017
Pasen 16 en 17 april 2017
April (mei)vakantie 15 april t/m 30 april 2017
Hemelvaartsdag 25 mei 2017 + 26 mei 2017
Pinksteren 4 en 5 juni 2017
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2017

NB goede vrijdag en bevrijdingsdag zijn reguliere lesdagen.

Naast jaarlijks terugkerende activiteiten organiseert Echnaton nog meer activiteiten. Deze worden via de website, het ouderportaal of via de afdelingen gecommuniceerd.

 

Elk schooljaar wordt gestart met enkele introductiedagen die in het teken staan van (hernieuwde) kennismaking tussen leerlingen en hun docenten. De mentor speelt tijdens deze dagen een centrale rol.

Schoolfeesten

In het najaar en het voorjaar organiseert de cultuurcommissie een schoolfeest. De laatste donderdag voor de kerstvakantie is er traditiegetrouw het kerstgala voor alle leerlingen. Alle schoolfeesten zijn uiteraard rook- en alcoholvrij. Bij vermoeden van alcoholgebruik wordt de leerling de toegang tot het schoolfeest geweigerd. Als daarover discussie ontstaat, krijgt de leerling via een blaastest de mogelijkheid zijn onschuld aan te tonen.

Kerstviering

Het kerstgala en de kerstviering zijn bijzondere tradities op Echnaton. Tijdens het kerstgala wordt de Kerst en het einde van het kalenderjaar met een groots feest en in stijl gevierd. De volgende dag staat er een kerstviering op het programma, waaraan door alle afdelingen een bijdrage wordt geleverd.

Klasactiviteiten

We vinden het heel belangrijk dat een klas zich ontwikkelt tot een groep, waar elke leerling zich thuis voelt. Tijdens de introductieweek zijn er verschillende activiteiten waarmee we het groepsgevoel in de klassen willen versterken.

echTalent

In het voorjaar organiseert Echnaton een grootse talentenshow voor alle leerlingen van de school. Via diverse auditierondes krijgen kinderen de kans hun talent te laten zien en een plekje te veroveren op het podium van echTalent. Tijdens deze avond toont de school de allerbeste acts op het gebied van o.a. muziek, dans, zang, sport en stand-up comedy.

SpraakWater Festival

Ook het jaarlijkse SpraakWater Festival is bijzonder. Alle eersteklassers vertellen tijdens een feestelijke avond hun mooiste verhalen aan ouder(s) en verzorger(s). Tijdens de lessen Nederlands worden de leerlingen hier goed op voorbereid. De leerlingen leren veel over verhaal- en presentatietechnieken.

 

Echnaton is een sportactieve school, maar besteedt ook aandacht aan cultuur. Dit doen we o.a. met diverse schoolreizen in leerjaar 3. Het aanbod proberen we elk jaar te variëren en aan te laten sluiten bij de belangstelling van zoveel mogelijk leerlingen. Jaarlijks gaan alle leerlingen van de derde klassen op reis. Zij kunnen kiezen uit verschillende reizen. Er is voor elk wat wils. Naast een sportieve reis worden er culturele reizen en stedenreizen georganiseerd. Vlak voor de herfstvakantie gaan de leerlingen van de derde klassen een reis maken. Vanaf de eerste klas worden de ouders geïnformeerd over deze reizen, zodat zij weten dat er het derde schooljaar extra kosten aan zijn verbonden. De kosten van de reizen variëren van € 100,00 tot maximaal € 450,00.