Leren en werken op Echnaton

Echnaton is een grote school. Om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen, is het schoolgebouw verdeeld in kleinere afdelingen. In de ene helft van het schoolgebouw bevinden zich de leer- en werkruimten van de onderbouwafdelingen. In het andere deel van het gebouw bevinden zich de bovenbouwafdelingen. Elke afdeling heeft zo zijn eigen plek in het gebouw. De afdeling wordt geleid door een teamleider. De teamleider heeft zijn kamer op de afdeling. De docenten van een afdeling zijn mentor en geven zoveel mogelijk les aan de leerlingen van hun eigen klas en de klassen van de afdeling. Op deze manier leren de docenten hun leerlingen goed kennen. Zo ontstaat een ‘eigen plek’ waar leerlingen en medewerkers zich thuisvoelen.

Echnaton heeft een schoolbrede leerlingenraad. Hier kunnen de leerlingen meepraten over het reilen en zeilen op de afdeling en de school als geheel. De leerlingenraad overlegt een aantal malen per jaar met de schoolleiding.

Om zicht te houden op wie er binnenkomt, is de servicebalie direct naast de ingang geplaatst. Gedurende de dag is de voordeur gesloten en door medewerkers via de 'tag' te openen. Bezoekers van de school moeten aanbellen en zich bij de servicebalie melden. Leerlingen komen om half negen via de voordeur de school in. Gedurende de rest van de dag kunnen leerlingen de school binnenkomen en verlaten via het 'groen & gezond plein' en de voordeur met gebruik van hun leerlingpasje.

Tijdens de pauzes wordt er in school en op het schoolplein door medewerkers en stewards van de school gesurveilleerd. Misdragingen van leerlingen worden gemeld bij de teamleider van de leerlingen. Bij ernstige vormen van misdragingen wordt de politie ingeschakeld. In het hele schoolgebouw is een brandmeldingssysteem aanwezig. Er wordt regelmatig met het ontruimingsplan geoefend. Een aantal medewerkers van de school is gediplomeerd bedrijfshulpverlener. Een aantal van hen is in het bezit van een ehbo-diploma. Elk lokaal beschikt over een co2-regulatiesysteem. Zodra het co2-gehalte in het klaslokaal te hoog is, wordt dit automatisch aangepast.

Leren doe je van en met elkaar. Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat leerlingen een goede relatie hebben met elkaar en met de medewerkers. Die relatie kenmerkt zich door de respectvolle manier waarop we met elkaar omgaan. Respectvol omgaan met de omgeving en het gebouw is minstens zo belangrijk: leren gaat het beste in een prettige en schone omgeving.

Daarom hebben we acht simpele schoolregels, zodat het voor iedereen in de school duidelijk is wat er van hem of haar verwacht wordt. Deze regels hangen duidelijk zichtbaar in het gebouw en op de verschillende afdelingen:

1. We gaan respectvol met elkaar om

Dat betekent dat er op onze school geen ruimte is voor discriminatie vanwege huidskleur, taal, godsdienst, sekse, seksuele voorkeur, handicap of nationaliteit.

2. Op school moet iedereen zich veilig kunnen voelen

Pesten, schelden, onbeschaafd en respectloos gedrag zijn dan ook niet acceptabel.

3. Lokalen waarin les wordt gegeven, zijn werkruimten

Eten en drinken (met uitzondering van water uit een flesje) doe je uitsluitend in de pauzeruimten (de hal, de aula en de kantine).

4. Schoon is wel zo prettig

Laten we de school en de omgeving schoon houden! Overal in school staan afvalbakken. Doe je afval in de afvalbak.

5. We zien elkaar graag

Binnen de school moet je gezicht herkenbaar zijn. Zodra je de school binnenkomt gaat een capuchon altijd af. In de klas draag je geen pet en/of jas. Buiten de leslokalen mag dat wel.

6. Pak je rust, maar wel op de juiste plek

Pauzeren doe je in de hal, de kantine of buiten. Tijdens de pauzes ben je niet in (de buurt van) de delen van de school waar lessen worden gegeven.

7. Niet altijd connected

Het gebruik van je mobiele telefoon, voor welk doel dan ook, is tijdens de lessen niet toegestaan. Een uitzondering is als dat functioneel is voor de les en dan is dat altijd met toestemming van de docent. Als je pauze hebt en je bevindt je in de pauzeruimten, mag je je mobiel weer gewoon gebruiken. Nergens in de school mogen foto’s en/of films worden gemaakt van medeleerlingen en/of docenten. Hiervoor moet altijd toestemming worden gevraagd aan de schoolleiding.

8. Wees welkom in de leshuizen, maar…..

In de ruimten tussen de leslokalen staan tafels en stoelen. Daar mag je gebruik van maken, mits je dat doet om aan je werk te gaan. Werken mag dus daar, pauzeren doe je in de pauzeruimten.

Leerlingenstatuut

De rechten en de plichten van de leerlingen met betrekking tot (onder andere) onderwijs, huiswerk, toetsing en beoordeling staan beschreven in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is een wettelijk vereist document dat te vinden is op het ouderportaal.

Wettelijke aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadigen of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Om eventuele schade of diefstal te voorkomen, heeft elke leerling de beschikking over een kluisje na het betalen van een borg van 10 euro. Hierin kunnen spullen die van waarde zijn veilig worden opgeborgen. Het is mogelijk dat de school al dan niet in samenwerking met de politie kluisjes, kleding of tassen controleert. Onder lestijd is de school niet toegankelijk voor onbevoegden en het personeel houdt toezicht tijdens pauzes.

Echnaton wijst in haar lesprogramma leerlingen op de gevaren van roken, drugs- en alcoholgebruik. Het schoolgebouw en het schoolplein zijn geheel rookvrij. Voor drugs en alcohol is op Echnaton uiteraard geen plaats. Een aantal medewerkers van de school is getraind in de herkenning van drugs- en alcoholgebruik. Bij vermoeden ervan worden de ouders van de leerling direct geïnformeerd en wordt de leerling met onmiddellijke ingang geschorst. De school besteedt ook aandacht aan preventie. Zo zijn er lessen over roken, alcohol en drugs en kan de school gebruikmaken van preventiemedewerkers van Tactus Verslavingszorg.

De lesuren op Echnaton duren 50 minuten. Voor alle leerlingen begint de schooldag om 08.30 uur. De ochtend- en lunchpauze duren 25 minuten. De middagpauze 10 minuten. Tijdens de pauzes proberen we het verblijf voor leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de aula is een videoscherm en er zijn twee Wii’s en een X-Box waarmee de leerlingen zich kunnen vermaken. Op diverse dagen is er een live-show van onze eigen radiozender Echnaton FM. De school heeft een eigen catering waar etenswaren en drinken verkocht worden. Dit is een plek waar gezonde producten verkocht worden.

Lestijden

1e lesuur 08.30   -           09.20   uur
2e lesuur 09.20   -           10.10   uur
pauze 10.10   -           10.35   uur
3e lesuur 10.35   -           11.25   uur
4e lesuur 11.25   -           12.15   uur
pauze 12.15   -           12.40   uur
5e lesuur 12.40   -           13.30   uur
6e lesuur 13.30   -           14.20   uur
pauze 14.20   -           14.30   uur
7e lesuur 14.30   -           15.20   uur
8e lesuur 15.20   -           16.10   uur

 

Door ziekte, afwezigheid van docenten of bijzondere gebeurtenissen is lesuitval helaas niet altijd te voorkomen. Door wijzigingen in het rooster wordt geprobeerd om het uitgevallen uur aan het begin of het einde van de lesdag te plaatsen. In dat geval hebben de leerlingen op dat uur vrij. Leerlingen uit de bovenbouw werken in zulke gevallen op hun afdelingsruimten of in de mediatheek. Ouders en leerlingen kunnen via de website van de school doorklikken naar het rooster van de klas. In het weekrooster zijn de laatste roosterwijzigingen opgenomen. Ook worden de leerlingen op school via publicatieborden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het rooster.

Te laat komen en verzuim

In de school hebben we afspraken over het melden van verzuim, op tijd komen en verlof aanvragen. Tijdens ieder lesuur wordt de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd door de vakdocent. Die voert de gegevens direct in in het digitale systeem. Ouders melden via het ouderportaal de afwezigheid van hun kind.

Op tijd komen

Leerlingen horen op tijd te komen. Te laat komen verstoort de rust in de school en te laat binnenkomen verstoort de les. Mocht het toch gebeuren dat een leerling te laat is, dan meldt hij zich zo spoedig mogelijk op de afdeling. Als de leerling meerdere malen te laat is gekomen, worden er passende maatregelen getroffen.

 

Wanneer een leerling door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de lessen niet kan bijwonen, moeten de ouders dat zo snel mogelijk via het ouderportaal op de website melden. Graag vóór 08.00 uur. Bij terugkomst op school neemt de leerling een door één van de ouders ondertekend briefje mee waarin de reden en de duur van de absentie vermeld staan.

Afspraken met artsen

Afspraken met artsen dienen zoveel mogelijk buiten de schooluren gemaakt te worden.

Verlof

Wanneer een leerling om een andere reden dan ziekte de school niet kan bezoeken, dient vooraf verlof te worden aangevraagd bij de teamleider. De teamleider beoordeelt aan de hand van de leerplichtwet of het verlof kan worden verleend.

Ongeoorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal in zulke gevallen in eerste instantie de leerling uitnodigen voor een gesprek. Als vervolg daarop zal met de ouders worden gesproken en bij herhaling kan aan de ouders een boete worden opgelegd.

 

Inhalen van gemist werk

Bij verzuim is de leerling zelf verantwoordelijk om het gemiste werk in te halen. De leerling maakt daarover afspraken met de docent. Bij langdurige afwezigheid zal de mentor met de leerling en de vakdocenten een inhaalprogramma maken.

Inhalen van toetsen

Toetsen kunnen alleen worden ingehaald als de absentie als geoorloofd is afgehandeld. Bovenbouwleerlingen vallen onder het examenreglement en regelen het inhalen en herkansen van toetsen conform dit reglement. Het examenreglement is te vinden op het ouderportaal.

 

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag en Pasen 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Pinksteren 20 en 21 mei 2018
Zomervakantie 21 juli t/m 31 augustus 2018

Naast jaarlijks terugkerende activiteiten organiseert Echnaton nog meer activiteiten. Deze worden via de website, het ouderportaal of via de afdelingen gecommuniceerd.

Elk schooljaar wordt gestart met enkele introductiedagen die in het teken staan van (hernieuwde) kennismaking tussen leerlingen en hun docenten. De mentor speelt tijdens deze dagen een centrale rol.

Schoolfeesten

In het najaar en het voorjaar organiseert de cultuurcommissie een schoolfeest voor de onderbouwleerlingen. De laatste donderdag voor de kerstvakantie is er traditiegetrouw het eindejaarsgala voor alle leerlingen. Alle schoolfeesten zijn uiteraard rook- en alcoholvrij. Bij vermoeden van alcoholgebruik wordt de leerling de toegang tot het schoolfeest geweigerd. Als daarover discussie ontstaat, krijgt de leerling via een blaastest de mogelijkheid zijn onschuld aan te tonen.

Afsluiting kalenderjaar

Het eindejaarsgala en de afsluiting van het kalenderjaar zijn bijzondere tradities op Echnaton. Tijdens het eindejaarsgala wordt de Kerst en het einde van het kalenderjaar met een groots feest en in stijl gevierd. De volgende dag staat er een afsluiting van het kalenderjaar op het programma op de afdelingen.

Klasactiviteiten

We vinden het heel belangrijk dat een klas zich ontwikkelt tot een groep, waar elke leerling zich thuis voelt. Tijdens de introductieweek zijn er verschillende activiteiten waarmee we het groepsgevoel in de klassen willen versterken.

echTalent Festival

In januari organiseert Echnaton het echTalent Festival, waarin alle onderbouwleerlingen hun talenten kunnen laten zien. Binnen de echTalent-routes bereiden de leerlingen zich hierop voor. Voor de bovenbouwleerlingen worden audities georganiseerd, waarbij talenten gescout worden om mee te doen aan het echTalent Festival, de open dagen en de jaarafsluitingen.

SpraakWater Festival

Ook het jaarlijkse SpraakWater Festival is bijzonder. Alle eersteklassers vertellen tijdens een feestelijke avond hun mooiste verhalen aan ouder(s) en verzorger(s). Tijdens de lessen Nederlands worden de leerlingen hier goed op voorbereid. De leerlingen leren veel over verhaal- en presentatietechnieken.

Echnaton is een sportactieve school. Dit laten wij onder andere zien door de schoolreizen in leerjaar 3. Het aanbod sluit aan bij de belangstelling van zoveel mogelijk leerlingen en er is ook aandacht voor cultuur en vermaak. Jaarlijks kunnen alle leerlingen van de derde klassen naar een reisbestemming in Nederland of net over de grens. Zij kunnen dan kiezen uit verschillende reizen. De leerlingen gaan aan het begin van het jaar op reis omdat dan het weer en het water nog bijzonder aangenaam kunnen zijn. Vanaf de eerste klas worden de ouders geïnformeerd over deze reizen, zodat zij weten dat er in het derde schooljaar extra kosten aankomen. De kosten van de reizen variëren van € 100,00 tot maximaal € 250,00.