Kosten en bijdragen

De schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden dit schooljaar nog kosteloos aan leerlingen beschikbaar gesteld. Het gaat dan om (werk-)boeken, readers, bijbehorende cd-roms, dvd’s en zelf ontwikkeld lesmateriaal. De school verzorgt de uitgifte van de schoolboeken. De leer- en theorieboeken blijven eigendom van de school en dienen door de leerlingen met zorg te worden behandeld. Voor het boekenpakket wordt aan de ouders eenmalig een vrijwillige borg van € 50,00 voor de gehele schoolloopbaan gevraagd. Met de ouders wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten, waarin de regels voor het gebruik van de schoolboeken wordt vastgelegd. Deze overeenkomst geldt voor de gehele tijd dat de leerling bij Echnaton staat ingeschreven. Een model van deze overeenkomst is op het ouderportaal beschikbaar.

Er zijn echter ook boeken en materialen die niet door de school verstrekt worden. Deze kosten komen voor rekening van de ouders. Voorbeelden van deze boeken en materialen zijn: woordenboeken, de atlas, een rekenmachine, een passer, schriften, een multomap, gymnastiekkleding en eventuele werkkleding (bovenbouw vmbo). Ruim voor aanvang van het schooljaar krijgen de leerlingen een overzicht van de leer- en hulpmiddelen die zij zelf dienen aan te schaffen.

Op Echnaton zijn voor alle leerlingen kluisjes beschikbaar. De kosten van de kluishuur maken deel uit van het schoolfonds. Aan het begin van het schooljaar wordt een kluisje toegewezen.

Verzekering

De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze dekt uitsluitend lichamelijke schade bij ongevallen. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, van huis naar school en omgekeerd. Deze geldt ook voor activiteiten die onder toezicht van school elders plaatsvinden, zoals stages. Deze verzekering is een zogenaamde achtergestelde verzekering. Dat wil zeggen dat alleen wordt uitgekeerd als de eigen verzekering geen dekking geeft.

Ouderbijdrage

Echnaton kent een actieve ouderraad. Deze organiseert activiteiten voor en door ouders. Hiermee wil de ouderraad de betrokkenheid van ouders binnen de school vergroten. Aan de ouders wordt hiervoor een kleine, vrijwillige bijdrage van € 15,00 gevraagd.

 

De school vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage te leveren aan het schoolfonds. Met deze ouderbijdrage kan de school activiteiten betalen die niet door de overheid worden vergoed of waarvoor weinig geld beschikbaar wordt gesteld. Mede door deze ouderbijdrage beschikt de school over een uitstekend ingerichte mediatheek. De school kan hiermee de mentoractiviteiten en de introductiedagen financieren. Ook de aanschaf van kluisjes wordt hieruit bekostigd. Een model van de overeenkomst schoolfonds en een toelichting op de schoolkosten zijn op het ouderportaal beschikbaar.

 

Voor schooljaar 2016-2017 is de hoogte van het schoolfonds € 110,00 per leerling. De kosten die het fonds de ouders in rekening brengt, zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

onderdeel schoolfonds ouderbijdrage
reproductie, digitaal portfolio, mediatheek, bibliotheekpas €  28,00
introductie- en mentoractiviteiten, feestavonden €  60,00
leerlingenkluis huur €  10,00
fotoset €  12,00
totaal:   € 110,00   € 15,00

 

Elk jaar brengt Echnaton een aanbod van sportieve en andere activiteiten. De kosten daarvoor verschillen per activiteit en zijn daarom niet in de kosten meegenomen. In de onderbouw moeten de leerlingen een keuze te maken uit extra sportlessen, de Highschool of extra cultuurlessen. De topsportleerlingen krijgen extra huiswerkbegeleiding om studie en sport zo goed mogelijk te combineren. De school maakt hiervoor extra kosten die in rekening worden gebracht bij de ouders.

Extra kosten onderbouw

keuzerichting extra bijdrage
topsport onderbouw (verplicht) €  125,00
Highschool (verplicht) €   50,00
sport extra €   50,00
kunst & cultuur extra €   50,00

Extra kosten bovenbouw

De extra bijdrage voor de vmbo bovenbouw betreft het gebruikmaken van materialen, kleding, veiligheidsschoenen, gereedschap, stages, etc.

opleiding extra bijdrage
vmbo bovenbouw €  50,00
vwo, havo, mavo n.v.t.
topsport bovenbouw €  75,00

De school stelt u in de gelegenheid om in termijnen te betalen. De school kent geen algemene reductie- en/of kwijtscheldingsregeling. Verzoeken tot vermindering en/of kwijtschelding worden door de schoolleiding op individuele basis behandeld. Verzoeken alleen schriftelijk in te dienen en van redenen en inkomensspecificaties voorzien.

Overige kosten

Wanneer uw kind de schoolpas of kluissleutel verliest of kwijtraakt, moet voor een vervangende pas of sleutel een bedrag van respectievelijk € 4,00 en € 10,00 betaald worden.

Wanneer uw kind toestemming heeft om van de lift gebruik te maken, vragen wij voor de afgifte van een liftsleutel een borg van € 10,-. Bij inlevering van de sleutel wordt deze weer terugbetaald.