Kosten en bijdragen

Voor leerjaar 1 t/m 5 bedraagt het totale schoolgeld voor alle leerwegen €115,00 per jaar. Dat is inclusief een ouderbijdrage van €15,00.

Ouderraadbijdrage

Echnaton heeft een actieve ouderraad. Deze organiseert activiteiten vóór en dóór ouders. Hiermee willen zij de betrokkenheid van de ouders binnen de school vergroten. Zo organiseert de ouderraad, samen met de school, een aantal thematische ouderavonden. Daarnaast financiert de ouderraad per schooljaar een aantal projecten die niet uit het normale schoolbudget betaald kunnen worden. Ook functioneert de ouderraad als klankbord van ouders voor de school én als achterban voor de oudergeledingen van de medezeggenschapsraad. Hiervoor vraagt zij van ouders een kleine bijdrage.

Schoolkosten

Echnaton verzorgt voor haar leerlingen een aantal zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden. De resterende €100,00 wordt gebruikt om onderstaande activiteiten en faciliteiten te betalen. Deze bestaan onder andere uit:

  • Een leerling/reproductiepas
  • Festiviteiten, zoals sint- en kerstvieringen, het eindejaarsgala en het valentijnsfeest.
  • Culturele uitstapjes naar bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag of naar het theater.
  • Mentoractiviteiten, zoals zwemmen, bioscoopbezoek, picknicken of lunchen.
  • Projecten en excursies in afsluitende weken, zoals social media, een kookproject, een Duitse of Franse week.

Loot-bijdrage

Topsportleerlingen betalen een bedrag van €125,00 extra voor de faciliteiten en begeleiding die zij als topsporter krijgen. Deze bijdrage is verplicht.

Kluisje

Wanneer uw kind van een kluisje gebruik wil maken op onze school, dan kan dit. Voor het kluisje vragen wij een borg van €10,00. Bij inlevering van deze sleutel wordt de borg weer terugbetaald. Mocht uw kind de kluissleutels verliezen of kwijtraken, dan vervalt de borg en vervangen wij het slot.

Schoolpas

Iedere leerling krijgt van school een schoolpas. Bij verlies van de schoolpas betaalt u €5,00 om een nieuwe pas te laten maken.

Liftsleutel

Wanneer uw kind toestemming heeft om van de lift gebruik te maken, vragen wij voor afgifte van de digitale sleutel die toegang geeft tot de lift een borg van €10,00. Bij inlevering van deze digitale sleutel wordt deze borg weer terugbetaald.

Schoolreis

Echnaton organiseert in de derde klas een reizenweek voor alle leerlingen. Wij adviseren ouders om elk jaar een bedrag van €75,00 te sparen. De prijs van de reis zal om en nabij de €250,00 liggen.

Schoolboeken

De schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden dit schooljaar nog kosteloos aan leerlingen beschikbaar gesteld. Het gaat dan om (werk-)boeken, readers, bijbehorende cd-roms, dvd’s en zelf ontwikkeld lesmateriaal. De school verzorgt de uitgifte van de schoolboeken. De leer- en theorieboeken blijven eigendom van de school en dienen door de leerlingen met zorg te worden behandeld. Voor het boekenpakket wordt aan de ouders eenmalig een vrijwillige borg van €50,00 voor de gehele schoolloopbaan gevraagd.

Met de ouders wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten, waarin de regels voor het gebruik van de schoolboeken wordt vastgelegd. Deze overeenkomst geldt voor de gehele tijd dat de leerling bij Echnaton staat ingeschreven. Een model van deze overeenkomst is op het ouderportaal beschikbaar.

Er zijn echter ook boeken en materialen die niet door de school verstrekt worden. Deze kosten komen voor rekening van de ouders. Voorbeelden van deze boeken en materialen zijn: woordenboeken, de atlas, een rekenmachine, een passer, schriften, een multomap, gymnastiekkleding en eventuele werkkleding (bovenbouw vmbo). Ruim voor aanvang van het schooljaar krijgen de leerlingen een overzicht van de leer- en hulpmiddelen die zij zelf dienen aan te schaffen.

De school stelt u in de gelegenheid om in termijnen te betalen. De school kent geen algemene reductie- en/of kwijtscheldingsregeling. Verzoeken tot vermindering en/of kwijtschelding worden door de schoolleiding op individuele basis behandeld. Verzoeken zijn alleen schriftelijk in te dienen en zijn voorzien van redenen en inkomensspecificaties.

Kluishuur

De school is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadigen of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Om eventuele schade of diefstal te voorkomen, heeft elke leerling de beschikking over een kluisje na het betalen van een borg van €10,00. Hierin kunnen spullen die van waarde zijn veilig worden opgeborgen. De school houdt zich het recht voor om al dan niet in samenwerking met de politie kluisjes, kleding of tassen te controleren. Onder lestijd is de school niet toegankelijk voor onbevoegden en het personeel houdt toezicht tijdens pauzes.

Verzekering

De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze dekt uitsluitend lichamelijke schade bij ongevallen. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, van huis naar school en omgekeerd. Deze geldt ook voor activiteiten die onder toezicht van school elders plaatsvinden, zoals stages. Deze verzekering is een zogenaamde achtergestelde verzekering. Dat wil zeggen dat alleen wordt uitgekeerd als de eigen verzekering geen dekking geeft.