Echnaton: leren in beweging

Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Het beste uit iedere leerling halen is waar de docenten voor staan. En dan gaat het niet alleen om het halen van een diploma. Het doel van het onderwijs op Echnaton is de kinderen gereedschap mee te geven waarmee zij worden voorbereid op het ‘leven’ en hun toekomstige rol in de maatschappij.

Uiteraard staat voorop dat we willen dat iedere leerling een diploma haalt, maar het onderwijs mag niet alléén gericht zijn op het behalen van een diploma. Onderwijs moet er ook op gericht zijn om kinderen te helpen zichzelf volledig tot ontwikkeling te brengen en al hun talenten te ontdekken. Onderwijs kan leerlingen zelfvertrouwen meegeven en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook kan het ze leren inzien dat ze verbonden zijn met anderen en met hun omgeving. Dát is wat wij onze leerlingen met het onderwijs op Echnaton mee willen geven. Wij kiezen voor onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het leven in de meest brede zin.

 • het best mogelijke diploma halen
 • zichzelf leren kennen en bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven
 • het leuk vinden om te leren, om te onderzoeken, om nieuwsgierig te zijn
 • een evenwichtig sociaal leven opbouwen, samen met anderen en met respect voor de natuur
 • een gezonde en sportieve levensstijl ontwikkelen
 • in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te helpen bij het ontdekken en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in leren en groeien. Ons onderwijs gaat uit van de kansen en de mogelijkheden, de kwaliteiten van de kinderen. We willen dat onze leerlingen zich als mens verder ontwikkelen. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, kunnen samenwerken, elkaar respecteren, zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid durven nemen vinden wij daarbij erg belangrijk. Het onderwijs is dan ook zó ingericht dat leerlingen hierin verder kunnen groeien. Uiteraard vinden wij bij die begeleiding van de kinderen goede contacten en de samenwerking met ouders heel belangrijk.

 

Met ons onderwijs brengen we de vakkennis en de vakvaardigheden van de leerlingen op een passend niveau. Het leren van de leerling vraagt om passend professioneel gedrag van de docenten van de school. Het belangrijkste daarbij is dat docenten ‘het goede voorbeeld’ zijn. Daarnaast daagt de docent de leerlingen uit om te leren en te groeien. Hij biedt leerlingen een heldere structuur waardoor zij uiteindelijk zelfstandig(er) kunnen leren en werken. Verder ondersteunt de docent zijn leerlingen bij hun ontwikkeling en geeft hij hen het vertrouwen dat ze heel veel (zelf) kunnen. Het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving.

 

Elk mens is anders, elk kind is anders. Op Echnaton is er aandacht voor elk kind. Wij vragen ons af: wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren, wat heeft dit kind nodig om een diploma te halen, wat heeft dit kind nodig om toe te groeien naar een volwaardige plaats in de samenleving? Het onderwijs op Echnaton is gericht op het ontwikkelen van kennis, kunde én persoonlijke kwaliteiten. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren, maken we onderscheid in beroepsgerichte leerwegen voor ‘doeners’ en theoretische leerwegen voor ‘denkers’. Sommige leerlingen zijn op de basisschool getest voor leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen hebben een lwoo-indicatie. Veel lessen worden gegeven door één vaste docent die de extra begeleiding kan geven die bij de leerling past.

In de beroepsgerichte onderbouw (vmbo) worden naast de vakken wiskunde, Nederlands en Engels de overige vakken in samenhang aangeboden. Daar waar het kan, wordt de vakinhoud aangeboden in thema’s. Daar waar het moet, worden onderdelen uit de vakken apart aangeboden. In de theoretisch gerichte onderbouw (mavo, havo en vwo) worden alle vakken apart aangeboden. In de bovenbouw kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn daarbij voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kiezen zij vakken die nodig zijn voor de opleiding die zij na Echnaton willen volgen.

 

Het onderwijs speelt zich niet alleen af op de school. Ook de omgeving van de school wordt nadrukkelijk bij het onderwijs op Echnaton betrokken. Met omgevingsgerichte projecten en de stages in de beroepsgerichte bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun kennis en kunde in de praktijk toe te passen. Op die manier leveren de leerlingen een bijdrage aan de maatschappij en op hun beurt krijgen zij er een enorme waardering voor terug. Zo worden de kinderen uitgedaagd en is het leren betekenisvol. Leerlingen op die manier zien groeien, is waar we naar streven.

‘Leren in beweging’ betekent op de eerste plaats dat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling de grondslag is voor ons onderwijs. Met ‘leren in beweging’ bedoelen we ook letterlijk ‘het leren in bewegen’. Dat geven we vorm in de echTalent-route 'Sports & Education', de pauzesport en in het naschoolse programma. Ten slotte zijn ook de ontwikkelingen in het leren volop in beweging. Op Echnaton worden die ontwikkelingen met belangstelling gevolgd. We gaan niet voortdurend mee met al die bewegingen, maar pakken op wat goed is voor onze leerlingen en wat ons helpt om onze doelen te bereiken.

 

In het onderwijs legt Echnaton de nadruk op het belang van een gezonde levensstijl. Dat laten we niet alleen zien in een groot aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook in het benadrukken van een gezonde manier van omgaan met elkaar. Elkaar respecteren, sportief gedrag, doorzetten, grenzen verleggen en teamwork horen daarbij.

echTalent-routes

Alle leerlingen in de onderbouw krijgen hetzelfde aanbod van algemeen vormende vakken. Daarnaast bieden wij de echTalent-routes aan voor alle eerste klassen. Daarbij maakt de leerling op een praktische wijze kennis met een wereld, ontdekt hij zijn talenten en neemt hij deze mee in de cyclus van studieles, coachgesprek en ouderpresentatie. Iedere leerling maakt twee keuzes uit de echTalent-routes 'Sports & Education', 'Media & Broadcasting', 'Technology & Design', 'Arts & Entertainment' en 'Food & Health'.

Topsport Talent School (Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport)

Echnaton is een Topsport Talent School en is aangesloten bij de Stichting Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport. Dat betekent dat we leerlingen die begeleiding bieden om het beoefenen van topsport te combineren met het succesvol volgen van het onderwijsprogramma. Voor topsporters en talenten heeft Echnaton dus veel te bieden. Met een aangepast rooster en extra ondersteuning wordt het deze leerlingen mogelijk gemaakt om uit te blinken in hun sport en deel te nemen aan alle verplichtingen die dat sporten met zich meebrengt. Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingloot.nl.

 

 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 starten we op Echnaton met de echTalent-route. Een uniek keuzeprogramma dat alle eersteklassers naast hun reguliere lesrooster krijgen. Er worden per schooljaar twee keuzes gemaakt uit deze vijf echTalent-routes:

 • Sports & Education (voetbaltraining, dansles, basketbaltraining of extra sport)
 • Media & Broadcasting (radioshows presenteren in de studio van Echnaton FM, vloggen en mediawijsheid)
 • Food & Health (gezond en lekker eten bereiden in restaurant l’Ecole)
 • Technology & Design (toekomstgericht onderzoek, robotica en meer)
 • Arts & Entertainment (kunst en cultuur bekijken, voelen en maken)

Wat is nieuw?

 • Met de echTalent-route bieden we kinderen een breder aanbod om hun talenten te ontwikkelen.
 • De echTalent-routes worden gekoppeld aan de loopbaantrajecten van de leerlingen. Zo worden de coachgesprekken, maar ook het portfolio gebruikt en gevuld met dat wat ze onder andere tijdens de echTalent-routes hebben ervaren. Zo krijgen ze een beter beeld van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.
 • Twee uur per week werken wordt er gewerkt in de echTalent-route van hun keuze. Deze maakt deel uit van het lesaanbod en is dus niet vrijblijvend.
 • De echTalent-routes worden zoveel mogelijk gegeven op school door onze eigen docenten. Hierbij is het altijd mogelijk om externen in te schakelen voor een workshop of lezing. Ook excursies zijn mogelijk.
 • De echTalent-routes worden altijd afgesloten met een eindproduct. Dit kan in de vorm van een presentatie, tentoonstelling, proeverij of op een andere manier.
 • Kinderen bepalen aan het einde van het schooljaar welke echTalent-routes ze zouden willen volgen in het komende schooljaar. De leerlingen geven drie keuzes aan, waarvan ze er uiteindelijk twee volgen.
 • Per schooljaar zijn er twee perioden echTalent-routes van elk zestien weken.
 • In het eerste schooljaar volgen de leerlingen twee routes. In het tweede leerjaar kunnen leerlingen ervoor kiezen een heel jaar aan dezelfde route te werken.
 • In het tweede leerjaar vindt er een verdieping van de leerroutes plaats.

Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Voor Echnaton is dat een opdracht die geheel past binnen onze onderwijsvisie.

Bij burgerschap gaat het om drie begrippen:

 • democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden
 • participatie: uitoefenen van vormen van leerlinginspraak en sociale verantwoordelijkheid
 • identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke en levensbeschouwelijke identiteit als een collectieve identiteit met aandacht voor diversiteit en multiculturaliteit

Deze begrippen hebben een vaste plaats binnen ons onderwijs. Een greep uit de activiteiten die met deze drie begrippen te maken hebben:

 • de leerlingenraad
 • de lessen Nederlands, mens & maatschappij en maatschappijleer
 • de regelmatige coachgesprekken tussen mentor en leerling
 • de ouderpresentatie (de leerling vertelt over zijn eigen ontwikkeling)
 • de aandacht in mentorlessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
 • meer tijd voor de mentor met zijn klas binnen de beroepsgerichte afdelingen
 • het SpraakWater Festival in klas 1
 • de leerafdelingen in de bovenbouw van het vmbo die gericht zijn op samenwerking met de omgeving en de school
 • de stage in de bovenbouw van het vmbo
 • de nauwe samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen om het onderwijs én de omgeving te versterken (Clarence Seedorf Playground, bredeschool Stedenwijk, leerafdeling Stedenpunt, zorgcentra, basisscholen, activiteitencentra voor verstandelijk gehandicapten en combinatiefunctionarissen)