Echnaton: leren in beweging

Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Het beste uit iedere leerling halen is waar de docenten voor staan. En dan gaat het niet alleen om het halen van een diploma. Het doel van het onderwijs op Echnaton is de kinderen gereedschap mee te geven waarmee zij worden voorbereid op het ‘leven’ en hun toekomstige rol in de maatschappij. Uiteraard staat voorop dat we willen dat iedere leerling een diploma haalt, maar het onderwijs mag niet alléén gericht zijn op het behalen van een diploma. Onderwijs moet er ook op gericht zijn om kinderen te helpen zichzelf volledig tot ontwikkeling te brengen en al hun talenten te ontdekken. Onderwijs kan leerlingen zelfvertrouwen meegeven en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook kan het ze leren inzien dat ze verbonden zijn met anderen en met hun omgeving. Dát is wat wij onze leerlingen met het onderwijs op Echnaton mee willen geven. Wij kiezen voor onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het leven in de meest brede zin.

 • het best mogelijke diploma halen
 • zichzelf leren kennen en bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven
 • het leuk vinden om te leren, om te onderzoeken, om nieuwsgierig te zijn
 • toegerust worden op een evenwichtig sociaal leven
 • leven, samen met anderen en met respect voor de natuur
 • in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te helpen bij het ontdekken en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in leren en groeien. Ons onderwijs gaat uit van de kansen en de mogelijkheden, de kwaliteiten van de kinderen. We willen dat onze leerlingen zich als mens verder ontwikkelen. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, kunnen samenwerken, elkaar respecteren, zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid durven nemen vinden wij daarbij erg belangrijk. Het onderwijs is dan ook zó ingericht dat leerlingen hierin verder kunnen groeien. Uiteraard vinden wij bij die begeleiding van de kinderen goede contacten en de samenwerking met ouders heel belangrijk.

 

Met ons onderwijs brengen we de vakkennis en de vakvaardigheden van de leerlingen op het daarvoor benodigde niveau. Het leren van de leerling vraagt om passend professioneel gedrag van de docenten van de school. Het belangrijkste daarbij is dat docenten ‘het goede voorbeeld’ zijn. Daarnaast daagt de docent de leerlingen uit om te leren en te groeien. Hij biedt leerlingen een heldere structuur waardoor zij uiteindelijk zelfstandig(er) kunnen leren en werken. Verder ondersteunt de docent zijn leerlingen bij hun ontwikkeling en geeft hij hen het vertrouwen dat ze heel veel (zelf) kunnen. Het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving.

 

Elk mens is anders, elk kind is anders. Op Echnaton is er aandacht voor elk kind. Wij vragen ons af: wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren, wat heeft dit kind nodig om een diploma te halen, wat heeft dit kind nodig om toe te groeien naar een volwaardige plaats in de samenleving? Het onderwijs op Echnaton is gericht op het ontwikkelen van kennis, kunde én persoonlijke kwaliteiten. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren, maken we onderscheid in beroepsgerichte leerwegen voor ‘doeners’ en theoretische leerwegen voor ‘denkers’. Sommige leerlingen zijn op de basisschool getest voor leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen hebben een lwoo-indicatie. Veel lessen worden gegeven door één vaste docent die de extra begeleiding kan geven die bij de leerling past.

In de beroepsgerichte onderbouw (vmbo) worden naast de vakken wiskunde, Nederlands en Engels de overige vakken in samenhang aangeboden. Daar waar het kan, wordt de vakinhoud aangeboden in thema’s. Daar waar het moet, worden onderdelen uit de vakken apart aangeboden. In de theoretisch gerichte onderbouw (mavo, havo en vwo) worden alle vakken apart aangeboden. In de bovenbouw kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn daarbij voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kiezen zij vakken die nodig zijn voor de opleiding die zij na Echnaton willen volgen.

 

Het onderwijs speelt zich niet alleen af op de school. Ook de omgeving van de school wordt nadrukkelijk bij het onderwijs op Echnaton betrokken. Met omgevingsgerichte projecten, maatschappelijke stages en de buitendagen in de beroepsgerichte bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun kennis en kunde in de praktijk toe te passen. Op die manier leveren de leerlingen een bijdrage aan de maatschappij en op hun beurt krijgen zij er een enorme waardering voor terug. Zo worden de kinderen uitgedaagd en is het leren betekenisvol. Leerlingen op die manier zien groeien, is waar we naar streven.

‘Leren in beweging’ betekent op de eerste plaats dat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling de grondslag is voor ons onderwijs. Met ‘leren in beweging’ bedoelen we ook letterlijk ‘het leren in bewegen’. Dat geven we vorm in het domein sport en bewegen, de extra sport, de Highschool, de pauzesport en in het naschoolse programma. Ten slotte zijn ook de ontwikkelingen in het leren volop in beweging. Op Echnaton worden die ontwikkelingen met belangstelling gevolgd. We gaan niet voortdurend mee met al die bewegingen, maar pakken op wat goed is voor onze leerlingen en wat ons helpt om onze doelen te bereiken.

 

In het onderwijs legt Echnaton de nadruk op het belang van een gezonde levensstijl. Dat laten we niet alleen zien in een groot aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook in het benadrukken van een gezonde manier van omgaan met elkaar. Elkaar respecteren, sportief gedrag, doorzetten, grenzen verleggen en teamwork horen daarbij.

Extra sport of kunst en cultuur

Alle leerlingen in de onderbouw krijgen hetzelfde aanbod van algemeen vormende vakken. Leerlingen met belangstelling op het gebied van sport kunnen naast het ‘gewone’ lesprogramma kiezen uit extra sport of de Highschool. Topsporters (en sporttalenten) komen in aanmerking voor topsportbegeleiding. Leerlingen die liever op een andere manier uitgedaagd willen worden, krijgen een uitgebreid programma kunst en cultuur.

Extra sport

Deze keus is bij uitstek geschikt voor leerlingen die verschillende sporten leuk vinden en ervoor openstaan nieuwe sporten uit te proberen. We bieden de leerlingen een afwisselend programma van verschillende sporten binnen en buiten de school. De leerlingen fietsen zelf naar de diverse locaties buiten de school. Met twee klokuren extra in de week komen deze leerlingen ruimschoots aan hun trekken.

Highschool

De Highschool is bedoeld voor leerlingen die in één sport geïnteresseerd zijn en nog net niet met de top mee kunnen komen. Deze leerlingen richten zich op één sport en krijgen, naast twee klokuren lichamelijke opvoeding, twee klokuren training van professionele trainers.

Topsport Talent School (Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport)

Echnaton is een Topsport Talent School en is aangesloten bij de Stichting Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport. Dat betekent dat we leerlingen die begeleiding bieden om het beoefenen van topsport te combineren met het succesvol volgen van het onderwijsprogramma. Voor topsporters en talenten heeft Echnaton dus veel te bieden. Met een aangepast rooster en extra ondersteuning wordt het deze leerlingen mogelijk gemaakt om uit te blinken in hun sport en deel te nemen aan alle verplichtingen die dat sporten met zich meebrengt. Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingloot.nl.

 

 

Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Voor Echnaton is dat een opdracht die geheel past binnen onze onderwijsvisie.

Bij burgerschap gaat het om drie begrippen:

 • democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden
 • participatie: uitoefenen van vormen van leerlinginspraak en sociale verantwoordelijkheid
 • identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke en levensbeschouwelijke identiteit als een collectieve identiteit met aandacht voor diversiteit en multiculturaliteit

Deze begrippen hebben een vaste plaats binnen ons onderwijs. Een greep uit de activiteiten die met deze drie begrippen te maken hebben:

 • de leerlingenraad
 • de lessen Nederlands, mens & maatschappij en maatschappijleer
 • de regelmatige coachgesprekken tussen mentor en leerling
 • de ouderpresentatie (de leerling vertelt over zijn eigen ontwikkeling)
 • de aandacht in mentorlessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
 • meer tijd voor de mentor met zijn klas binnen de beroepsgerichte afdelingen
 • het SpraakWater Festival in klas 1
 • de buitendag bij de bovenbouw vmbo met o.a. de leerafdelingen die gericht zijn op de omgeving van de school
 • de nauwe samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen om het onderwijs én de omgeving te versterken (Clarence Seedorf Playground, bredeschool Stedenwijk, leerafdeling Stedenpunt, zorgcentra, basisscholen, activiteitencentra voor verstandelijk gehandicapten en combinatiefunctionarissen)